Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

20.8.2009 16:43

Problém zla

David Živor

V tomto eseji se pokusím vyrovnat se s problémem zla v tomto světě. Jako svoji výchozí pozici výslovně uvádím křesťanství a právě z tohoto pohledu se tématem budu zabývat. Již svatý Augustin si kladl otázku „Unde malum?“ Odkud zlo? Podívejme se na náš problém blíž. Tento esej si neklade nárok na to být nějakou obsáhlejší prací, ani vyřešení otázky zla. Má být spíše zamyšlením z křesťanského pohledu nad tématem a prezentací autorových postojů.

Definice zla

Začněme definicí zla jako takového. Co je to zlo? Záhy zjišťujeme, že již sama definice je problematická.
„Během lidských dějin bylo dáno už mnoho odpovědí. Někdo sobecký řekne, že zlo je to, co jemu škodí. Někdo myslí na druhé a řekne, že zlo je to, co škodí lidem. Kdo věří v Boha řekne, že zlo je hřích, kterým rozbíjíme lidskou i Boží lásku. Všechny ty odpovědi mají něco do sebe, ale nevystihují zlo plně.“

Za definicí zla se ale může skrývat něco jiného. Přesně definovat, něco pojmenovat, znamená určit tomu jasné hranice, a tím to dostat pod svou moc. Se zlem se to ale má tak, že čím víc a přesněji se jej snažíme definovat, tím víc nám proklouzává mezi prsty. Bible nikde nelíčí, co zlo je, ale jak funguje. Zlo se hebrejsky řekne ra, což „označuje vše, co je opakem dobrého, libého, zdravého, příjemného a užitečného.“ Řecky se zlo řekne kakon, ponéros, faulos. Další výrazy pro zlo jsou: chattát pro zlo jako omyl, avat pro zlo jako překroucení pravdy, pešá je výraz pro zlo jako zrada či útěk od praporu, kešer pro zlo jako spiknutí, zradu, marah pro zlo jako rebelii, vzdor a pak je nejhorší - rášá pro zlo jako zpupný vzdor, svévoli.

Aurelius Augustinus (svatý Augustýn) učil, že „Podobně jako ticho je absencí hluku, tma absencí světla, je i zlo absencí, nedostatkem dobra a ne samostatným principem.“

Otázka původu zla, která často následuje, je pro mnohé lidi snahou o ospravedlnění sebe sama a omluvy za své činy, protože předpokládají, „že zlo přichází odněkud odjinud: buďto od těch druhých, anebo od Pána Boha, který to na světě nezařídil dost důkladně.“ Zde bych byl opatrný, protože by bylo příliš laciné svést všechno zlo buď na druhé, protože jsou zlí a jejich rozhodnutí zlo působí, a nebo na nějakou mocnost nás daleko přesahující a zbavit se tím veškeré zodpovědnosti.

Druhy zla

Po dalším přemýšlení nám vyplouvají na povrch dvě roviny zla – subjektivní (zlo si způsobím sám, ať již vědomě či nevědomě, ať úmyslně, či omylem) a objektivní (přírodní katastrofy, zlo způsobené nějakou mocností). Dalším způsobem, jak kategorizovat zlo, může být rozdělení na fyzické zlo (například zemětřesení, tornáda, povodně, …) a morální zlo.
Existuje zlo, které nás spoutává. Tímto zlem jsou lidské závislosti (ať už na čemkoliv), jež nelze jen tak snadno přemoci, protože tyto závislosti můžou být onou mocností, která zotročuje člověka. Pak je také zlo, které člověk způsobuje sám, omylem nebo úmyslně. Dále máme zlo způsobené druhými lidmi a my jsme jeho obětí. A potom máme zlo způsobeno tragédií (přírodní katastrofy, nehody, náhody), ze kterého je těžké kohokoliv obvinit. Posledním zlem je zlo způsobené mocnostmi mimo náš svět, které ale nejsou vidět, proto je těžké se s nimi vypořádat. Toto zlo nelze jen tak pominout, protože Bible o něm na mnoha místech mluví.

Toliko bychom asi měli na úvod k tématu zla. Nyní se pokusím s tímto problémem vypořádat z křesťanského hlediska: některá východiska uvedu jako axiomy, protože jejich definice a apologetická obhajoba (ať již z logického nebo jiného hlediska) by přesahovala možnosti tohoto eseje. Biblické odkazy budu uvádět v Českém ekumenickém překladu a také v originálním jazyce podle BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia 4 ed.) a NA27 (Nestle-Alland 27 ed.).

Člověk, Bůh a existence zla

Jak se tedy vypořádat s existencí zla? Především by si měl být člověk vědom, že mnoho zla si způsobuje sám. Je to jeho přirozeností, protože je, jak Bible učí, zkažen hříchem. Ne zákonitě všechno zlo je způsobeno člověkem, ale podle C. S. Lewise je ho podstatná část.

„… možnost bolesti je obsažena v samotné podstatě světa, v němž se duše setkávají. Když se duše stanou zlými, určitě této skutečnosti využijí k tomu, aby si navzájem škodili, a tato skutečnost je ze čtyř pětin vysvětlením lidského utrpení. Byli to lidé, ne Bůh, kdo vymyslel mučidla, biče, vězení, otroctví, střelné zbraně, bajonety a bomby. … Přesto však existuje mnoho utrpení, za které lidé nemohou.“

C. S. Lewis ve své knize Problém bolesti popisuje zlo jako prostředek, který nás zbavuje našich iluzí o tomto světě a nutí nás uvědomit si, že nemůžeme být sobecky „soběstační“ a zůstat na jednom místě v životě a nikdy se neposunout dál, nerůst. Také existence zla a bolesti nás nutí přemýšlet reálně: „Jestliže počáteční, nejméně důrazné působení bolesti rozbíjí iluzi, že je všechno v pořádku, pak ono další a důraznější působení rozbíjí klam, že všechno, co máme, ať již je to samo o sobě dobré či zlé, je pouze naše, a že s tím vystačíme.“

Lze tedy Boha obvinit ze zla? Slovy apoštola Pavla „mé genoito“ - rozhodně ne! „Bůh je od všeho zlého oddělen a v žádném případě za zlo nenese odpovědnost.“ „Bůh jako svatý ovšem reaguje na zlé, zvláště to, kterého se dopouští jeho lid, a tak dopouští zlé ve smyslu neštěstí jako trest za hřích [Ex 5,22n].“ Zlo, kterým je lid stíhán není ale však vždy trestem za hříšné jednání člověka nebo národu. Někdy ale Bůh dovoluje ve své svrchovanosti zlo i z jiných důvodů, než je trest za hřích, ale vždy mu určuje jasné meze (viz. kniha Jób). Dalo by se také říci, že existence zla je cenou za lidskou svobodu, kterou Bůh lidi obdařil. Nechtěl nás mít jako roboty, co budou bezvýhradně poslušné jeho vůli, ale chtěl mít s lidmi vztah. Aby to bylo možné, musel dát lidem svobodnou vůli, a tím pádem i možnost postavit se proti Bohu.
Křesťan by si měl být vědom toho, že Bůh je jediný (Deuteronomium 6,4), svrchovaný, vševědoucí a všemocný a že vše, co se děje, je pod Boží mocí a kontrolou. Zlo v tomto pojetí tedy není důsledkem souboje dvou božstev (jako například v Zarathuštrismu), dobrého a zlého, ani množství zla není výsledkem toho, že ten zlý má právě navrch. Právě naopak, je to jediný Bůh, který má vše pod kontrolou. Prorok Izajáš tlumočil Boží slovo: „Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“
„Proroci považovali Hospodina za poslední příčinu zla, vyjádřeného bolestí, utrpením, či neštěstím. On ve své svrchovanosti toleruje zlo ve vesmíru, ovládá je a používá při řízení světa. Trestá jím hříchy jednotlivců i národů (Iz 45,7; Pláč 3,38; Am 3,6).“

Naděje pro věřící

Právě s předchozí ideou souboje dvou božstev je v polemice prorok Izajáš, který dává problému zla úplně jinou dimenzi, pohled, ve kterém je jiskřička naděje. Apoštol Pavel psal v dopise Římanům právě o této naději. Vše je v Božích rukou, a proto není důvod k obavám, ale k radosti, vždyť „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“

Boží svrchovanost nad zlem je možné vidět například v knize Jób, v prvních dvou kapitolách, kde satan dostává určitou moc nad Jóbem, ale vždy je omezen tím, kolik zla na něj dovolí Hospodin seslat: „Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.“ Právě toto je pro věřící lidi základ naděje. Naděje v to, že vše co v životě přichází, je v Božích rukou. A protože křesťané také věří, že Bůh je dobrý, nedopustí na nás víc, než bychom mohli zvládnout: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ Právě proto se mohou křesťané s nadějí řídit tím, co píše apoštol Pavel do Říma: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“

Závěr

Na otázku jak se vypořádat se zlem odpověď asi jen tak nenalezneme. Ke zlu se tedy můžeme postavit v zásadě dvěma způsoby.
Za prvé se můžeme nechat přemoci zlem a propadat buď beznaději nebo tomu, že sami začneme páchat zlo. To je pohled, který je bezútěšný a strašlivý. Pokud se zlem necháme přemoci, vzdáváme boj za dobro, což je dle mého názoru nejen neetické, ale i špatné. Starý indiánský zákon říká, že ten, kdo jen nečině přihlíží zlu, je vinen stejně jako ten, kdo jej páchá.
Za druhé se zlu ze všech sil vzepřeme, přestože se to může jevit jako nerovný boj. Můžeme však bojovat s nadějí, kterou nám Bible dává. Je to naděje, že všechno zlé je k něčemu dobré. Bible říká, že Bůh je nakonec ten, kdo má všechno pod kontrolou a je ten, kdo je mocen použít si všechno k dobrému pro spravedlivého člověka. Tato naděje může živit naší vůli, kterou máme moc měnit mnoho v nás samotných a přemáhat tak zlo, které na nás doléhá.
„Jenom na nás to je, jací jsme, jestli takoví nebo makoví. Naše tělo je zahrada a naše vůle zahradníkem: a tak, ať už chceme nasít hluchavek nebo pěstovat salát, vysázet yzop nebo vyplet dymián, mít ji celou na jeden nebo rozdělenou na vícero druhů zelin, ať už z ní zanedbáním uděláme úhor nebo vzděláním eden – vždycky síla k tomu a pořádající moc je v naší vůli.“

Autorův dovětek

Protože tento esej může vyznít příliš jednostranně zaměřený, znovu zdůrazňuji, že se jedná o mojí odpověď, jakožto věřícího člověka na otázku zla tak, jak se s ním vypořádávám já. Doufám, že tento esej pomohl při vašem hledání pravdy a dal vám odpovědi na velice kontroverzní otázku problému zla, a nebo alespoň ukázal postoje věřících lidí v jiném světle, než jste byli zvyklí.

Zkratky použitých biblických textů
ČEP: Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001.
NA27: Nestle-Alland. Novum Testamentum Graece 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.
BHS: Elliger-Rudolph. Biblia Hebraica. Stuttgartensia 4 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.

Zdroje
Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1952. Fotomechanický přetisk vydání z roku 1952, Kalich, evangelické nakladatelství a Česká biblická společnost, 1992. Str. 1308-1310. ISBN: 80-7017-528-1.
Český ekumenický překlad Bible. Praha: Česká biblická společnost, 2001. ISBN: 80-85810-29-8.
Nestle-Alland. Novum Testamentum Graece 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. ISBN: 3-438-05100-1.
Douglas, J.D. ed. Nový Biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. Str. 1151-1152. ISBN: 80-85495-65-1.
Lewis, C. S. Problém bolesti. Praha: Návrat domů, 1998. Str. 71-87. ISBN: 80-85495-89-9.
Heller, Jan. Znamení odkazující k nebi. Praha: Vyšehrad, 2007. Str. 253-258. ISBN: 978-80-7021-975-1.
Software BibleWorks 7.0 s použitými biblickými texty: ČEP (2001), BHS 4ed (1990), LXX 9ed (1971), NA27 (1993); lexikony BDB (heb.) a Thayer (řec.); ISBE Biblický slovník.
Apoštolské vyznání víry (http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolské_vyznání)
Křesťanská filosofie http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/13_filon_augustinus.htm

Užitečné webové odkazy
Bible21 on-line: http://online.bible21.cz/index.php
BibleServer (množství překladů, včetně českých – ČEP, SNC): http://www.bibleserver.com/
Řecký Nový zákon on-line: http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/
Hebrejsko-anglický Starý zákon on-line: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
Wikipedia – on-line encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
Biblické studie: http://www.biblicalstudies.org.uk/index.html
Křesťanská filosofie: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/13_filon_augustinus.htm

Originální text tohoto eseje naleznete na http://www.dede-ziv.estranky.cz

....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
Alfons, 23.8.2009 15:52

....Bůh je od všeho zlého oddělen a v žádném případě za zlo nenese odpovědnost... a proto lidé Boha vůbec nepotřebují. Se zlem si poradí sami. Bůh je jen nositelem dobra. Prostě jen rozlévá po světě mezi lidmi sladkou božskou smetanu.

Odp: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
zvoník, 24.8.2009 1:09

Alfonsi, vidíš to příliš plošně a myslím i nerozumně. Bůh je sice zdrojem obecného dobra, ale kromě té smetany má taky zrcadlo, které umí lidem nastavit a oni pak jenom čumí... a nevědí, že koukají do zrcadla na sami sebe a hlásí, že Bůh je přece údajně oddělen od všeho zlého a za zlo nenese žádnou odpovědnost. A skutečně nenese.

Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
Alfons, 24.8.2009 8:16

A proto u lidí Bůh příliš neboduje. Církev získává záporné body. Moderní člověk Boha nebere, protože na všechno stačí sám.

Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
Alfons, 6.9.2009 11:22

Kličkování mezi DOBREM a ZRCADLEM je typické náboženské sofistické srovnávání, oblbování a mámení. Prostě vychytralý úskok.

Odp3: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
zvoník, 7.9.2009 10:36

No...., a každý má k tomu jiný přístup. Někdo se snaží zrcadlo nevidět, někdo umazat a někdo dokonce rozbít svými ateistickými teoriemi. Ale jsou i tací, kteří ho denně leští a koukají... Ne proto aby věděli jaký make-up by jim dneska svědčil a slušel, ale jestli neudělali náhodou něco nedobře, a modlitbu použijí jen když jde o společnou věc.

Odp: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
DAVID SVAČINA, 22.9.2009 10:24

Řeknů vám, že BŮH nám jen pomáha a pokud si neuvědomíme věci okolo nás a nenajdem sebe sama a nerozvíjíme vlastní potenciál, pak přichází druhá strana mince !!! Je ním zlost a právě to ZLO !!! které tu tak rozvíjíte... Jsme jen figurky a BŮH NA NÁS NEZAPOMÍNÁ. To MY jsme ho opustili !!! !!! !!! BŮH mi dal nedávno pocítit jeho SÍLU a MOC, a to mivěřte, že pokud VĚŘÍŠ, on si tě najde a pomůže otevřít oči, jak před REALITOU tak k plnohodnotnému ŽIVOTU. JE NA NÁS !!! jak to pak spracujeme a jak začném vnímat. Pro obyčejného smrtelníka těžko pochopitelné !!! Dal mi vše pocítit ne tak dávno a divný pocit jsem stoho měl, ale STRACH jsem neměl, ale vím, že není ZLÝ, ale byla to nejspíš jeho ZLOST na mě. A pak nastal klid...

POZOR, VŠE ZAČÍNÁ PŘED KRISTOVÝMI ROKY A JE POTŘEBNÉ UVĚDOMIT SI KDO SI !!! !!!! !!!!!

BŮH NÁM NEDAL TOTIŠ ducha zbabělosti, ale ducha síli, lásky a ZDRAVÉ MYSLI...

S pozdravem Svačina David

Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
zvoník, 22.9.2009 19:19

Ahoj Davide,
moc tlačíš na pilu. Vysvětluj někomu to, co vysvětluješ, když přitom to, o čem píšeš, fyzicky ten někdo, kdo to čte a neví, nenahmatá, nikdy neviděl a nevěří, že vůbec existuje. Čili postrádá materiální logiku. Tam myšlení ateistů končí.
Já to vidím takhle:
Možná se mýlím, ale o to teď nejde. Jde o výsledek!
Obklopuje nás svět materiální a duchovní. Ovládáme-li a registrujeme-li ten první, nelze zatratit ten duchovní. Jinak ten materiální svět zničíme. Myslíme-li si, že ovládáme ten duchovní a materiální začneme ignorovat, zničíme vlastní tělo. Souhra těchto světů způsobuje to, že žijeme. Jeden svět vidíme, druhý cítíme, ale nelze ho ani nahmatat. Oba, co oba, ale hlavně jejich vyváženost, jsou velmi důležité pro šťastný život, který musíme na konci chtě nechtě opustit. Tím naprosto vyřadíme ten materiální svět. Zůstane jen ten duchovní, nenahmatatelný. Co s tím? To už je věc, kterou budeme muset řešit na onom světě. Když jsme nedokázali duchovní svět v sobě pěstovat na zemi, budeme TAM jako primitivové a také se tak zařadíme navždy. Někdo právě tomu slušnému zařazení může říkat spasení. Myslím jako ,,zachránění", nikoli (pro vtipálky), že nás něco jako sežere. I když v hlíně...kdo ví. Dá se to chápat i tak...
K takovému vyrovnanému životu na zemi nás skutečně vedl, vede a bude vést (pokud se necháme) Ježíš Kristus. Proto nám dal modlitbu Otče náš, Desatero a sebe. To je stěžejní! Ať si kdo chce říká co chce, ale prostě to jinak nejde. Je fakt, že kdo se z duše tak nějak prohřeší, vytvoří defacto zde na zemi dluh, který bude muset později splatit i s úroky, a to i když už bude po smrti. A v tom to je.
Na té vyrovnanosti materiálna a duchovna, jak jsem napsal na začátku totiž velmi a velmi záleží, ať si vezmeme jakákoli jiná náboženství. Budhisté sice připouštějí za jistých okolností reinkarnaci, ale o tomto se zatím nedokážu tak nějak bavit. Připadá mi to jako reparát z nouze.
Doufám, že jsem zase já moc netlačil na pilu...?

Odp3: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
werterber, 22.9.2009 19:46

Bůh má celou věčnost. pak nevím, proč by to měl být reparát z nouze. Dá nám tolik příležitostí, kolik budeme chtít, protože on zná naše modlitby, ještě předtím než je vyslovíme.

Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v...
gokax, 25.9.2009 19:32

Chudáku je mi tě líto.Maš příliš rozvinutou fantazii.Chtělo by to klid a nějaký prášky.To přejde

Doufám, že tento esej pomohl při vašem...
santiago, 24.8.2009 1:06

Doufám, že tento esej pomohl při vašem hledání pravdy a dal vám odpovědi na velice kontroverzní otázku problému zla, a nebo alespoň ukázal postoje věřících lidí v jiném světle, než jste byli zvyklí.

Mně ten postoj naopak připadá tradiční. Zajímalo by mne, v čem myslíte, že je to jiné, než na co jsou lidé v postoji věřících zvyklí. Je to ten „starý indiánský zákon“?

Role a odpovědnost Boha je pořád nejasná, přitom je k této záležitosti klíčem. Ale chápu, že kdybychom to věděli, celá záležitost by přestala úplně fungovat. Takže Jeho úradky nechejme nevyzpytatelnými a chudáka kočku zavřenou ve škatuli.

Přemýšlím o tom svatém Augustýnu - jestli chyba není už tam. Možná člověku stačí „nečinit zlo“. Možná největší chyba je „činit dobro“. A když si za „zlo“ dosadíte - jako extrém a mimo jiné - i to Vaše zoufalství, odevzdanost, pasivitu, nebránění zlu...

Jenže to máte těžké - jak to našeptávali té Johance?
— Kdo jsi, že si dovolíš vůbec jen pomyslet, že bys mohla vidět rozdíl mezi dobrem a zlem?
— Jsem jen posel.

Celkově - mnohem víc mne překvapilo a pobavilo, když mi tuhle někdo vysvětloval, že za zlo můžou nějací hnusní ještírcy.

Až příjde relativista
plihalik, 24.8.2009 8:58

Jsem rád za esej. Obecně mám pocit, že s člověkem, který uznává (cítí), že něco je dobré a něco zlé se dá vést dialog a popsané postoje jsou pro takový přínosné. S kým si nevím rady jsou ti, kteří jakékoli vymezování zla a dobra odmítají. Jsou tu i tací?

Davide Živore,
., 24.8.2009 12:34

vztah lidí ke zlu a k jeho konání je velmi různý, bez ohledu na Bibli. Někdo je zlý, a úspěšně zlý celý život (viz inkvizitor Boblik z Velkých Losin). Jiný je tak hodný, že se ani nebrání útokům svých nepřátel a dokonce jejich údery kamenem oplácí jejich obdarováním chlebem; takový člověk s největší pravděpodobností bude svými nepřáteli zničen (viz Kristus). Další lidé mají sklon konat někdy zlo a někdy dobro ve své povaze namícháno v různých poměrech. Někdo působí zlo neúmyslně a z hlouposti, někdo týrá lidi kolem sebe programově, systematicky a s potěšením. A nejhorší jsou ti lidé, kteří ničí své spoluobčany s pomocí davového šílenství, sami neidentifikováni, a na povel „ukamenujte ho“ se hromadně bez jakéhokoliv soudního procesu vrhají v roli mstitelů a vykonavatelů trestu na ocejchovanou oběť; a činí to dokonce tzv. „ve jménu boha“. :-(

Odp: Davide Živore,
slayd, 24.8.2009 14:55

Odstěhuj se na Jamajku a začni běhat... P.S.

Odp2: Davide Živore,
., 24.8.2009 22:25

Slayde, prosím Vás proč ? Vysvětlete. Na vystěhování na Jamajku nemám, a začít běhat také nemohu, bolí mne noha. :-(

Odp3: Davide Živore,
tlapka, 26.8.2009 15:00

No právě a tím se to vysvětluje.

Odp: Davide Živore,
zvoník, 25.8.2009 19:24

Pozor Tečkočárko, tam máš překlep! Kristus nebyl zničen nepřáteli! To bylo jinak! Kdyby to bylo tak, jaks napsal, neznali bychom velikonoce a byly by to jen svátky jara!

Odp2: Davide Živore,
., 25.8.2009 22:19

Já vím Zvoníku, že to nemám přesně podle Bible. Promiň.
Ale snad lze ten můj výraz „zničen“ chápat také tak, že mu nepřátelé způsobili veliké utrpení; a to se snad od Bible tolik neodlišuje.
A děkuji, že Tvé upozornění je velmi jemné.

resident evil
Saw, 24.8.2009 15:47

Zlo nemá původ, zlo je slovo, které popisuje událost. Událost, při které trpí žijící bytost. Utrpení bytosti je samotnou podstatou její existence. Její ochrana před zkázou, v případě člověka ještě morální úroveň.

Naneštěstí, pro vnímání utrpení má bytost mechanizmus. Čím složitější zvíře, tím problematičtější je vnímání utrpení, i větší šance na selhání přirozeného fungování (záměru) mechanizmu.

Člověk měl odjakživa víru v božstva a boha právě díky utrpení a zlu, které ho obklopovalo. Nepochopení okolností a podstaty bytí vyústilo v úzkost, bolest které byl svědkem i obětí ve strach. A zrodila se víra. Přinášela odpovědi, chtěla oběti. Na hranicích se v ohni zmítaly dary bohům, i čarodějnice. Lidé proti zlu našli ve většině náboženství jedinou odpověď, další zlo.

A křestanství není výjimkou. Bible tisíckrát zneužita. Pomalu se její výklad a jednání skalních věřících přibližuje racionálním názorům. Pohled na zlo a dobro si věřící vysvětlili pokřiveně. Vnucování askeze, studu a strachu, na druhou stranu pro mnohé síla vypořádat se se zlem po dobrém.

Váš pohled na zlo, z toho co jsem se dočetl, vypadá racionálně. Zdravá motivace. Ale vůbec nezmiňujete žádné konkrétní případy a postupy. To, jestli je pohled správný nebo ne, totiž nemůže říct žádná kniha ani spis. To musí být vaše slova a vaše činy.
Tak jako u všech nevědeckých směrů, pravdivost teorie určí až dopad...

Odp: resident evil
tlapka, 26.8.2009 15:05

S touto úvahou se úplně ztotožňuji. Zlo je utrpení živé bytosti. není jasné proč živé bytosti musí trpět prostě je to tak od přírody nebo od boha. Lidé se utrpení bránili tak, že působili zlo úmyslně dalším bytostem a to je taky vlastnost podivuhodná. Mezitím se objevilo semtam Dobro když nědko utrpení druhého zmírnil.

Odp2: resident evil
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:43

Tlapko,já občas vyrazím na řeku říčku,z jejíhož dna vybírám zajímavé kameny - je to místní vápenec,takový jasně zářivý bílý mramor,ten lom už je vytěžený,ale v potoku zbytky zůstaly... No a některý ty kousky - podle toho,kde je najdu,mají slizský potah a nechce se mi v tom hrabat. tak je dávám na balvany a nechám tam do nich pražit slunce a pršet déšť,třeba rok. A za rok toho utrpení jsou nádherně vybělený a pak si je dám do baťohu a nesu si je do svýho kameniště... Některý zas vezmu a ručně je v říčním písku odrhnu,dám si s tím práci. Ten šutr taky trpí ;-) - nojo,tak nějak si představuju,že si tvůrce může vybírat i nás. My nevíme,proč trpíme,on to ví - a nám nezbývá,než to akceptovat a nakonec to dopadne dobře...:-)

Krásná úvaha
Vlastimil Čech, 24.8.2009 21:08

Pane, Vaše úvaha je krásná dle mého mínění... jste filosofem?
Prosím ovšem o vysvětlení, proč si myslíte, že židovský bůh nebyl zlý?
Jak se asi cítil chlapec Izák, když ho jeho zfanatisovaný, pánbíčkařský, a ze samého modlení a krákorání pouček ostatním židům zpitomělý fotr -z boží vůle- vlekl k obětišti? Vím, nakonec ho pustil, ale jak bylo děcku v té chvíli? I žídě má cit...
A co Jobovy děti? Ten židácký pánbíček se vytahuje před Satanášem jak vietnamské tričko, jaký že má abtailung, jaký že je kabrňák...a nechá Jobčata pomřít, zatímco jejich povedený tatík sedí na hnoji a hýká chválu na svého pánbíčka...Jak dopadly děti v Sodomě? V Jehúdovi vzkypěly hormony, už měl těch „homo“ dost ( to docela chápu) a tak pro jistotu vyvraždil všechny... včetně dětí a děti jsou nevinné...A že si starý Lot nevzpomněl na děti?
A když rozdával židům cizí zem, jaký to byl dobrák! Tihle a tihle vám židům budou sloužit, tyhle vymordujte... moc povedený dobrák... Jehudova krvelačnost se provalila už u těch prvních... Abelova oběť (z masa) se mu „zalíbila“... no vegetariánem určitě není... a boží příbuzenstvo? Kdo řekl: „Přiveďte je před mou tvář a pobijte je!“ ???

Odp: Krásná úvaha
Saw, 25.8.2009 1:55

Tak teď sem se rozesmál až mě v krku bolí :-)

Odp2: Krásná úvaha
tlapka, 26.8.2009 15:08

Četla jsem že Pán Bůh povolil zlo, aby nakonec posloužilo dobru. To je asi koloběh zla a dobra ve vesmíru.

Odp3: Krásná úvaha
Alfons, 6.9.2009 11:24

To je případ dnešní globální krize. Od zlé kapitalistické krize přechod k bezpeněžímu komumizmu.

Odp4: Krásná úvaha
., 7.9.2009 0:44

Nojo Alfonsi, ale kdyby nebyli peníze a možnost je hromadit, podle čeho by pak mocní selektovali své bližní, když by to nešlo podle počtu milionů v bance a ve „štrůzoku“ ? Nebo by se pak hrdým titulem „nadlidé“ mohli snad pyšnit pouze individua, která si dokázala „našpórovat“ v kredenci největší počet zlatých korunek vylámaných nebožtíkům ? :-(

Odp5: Krásná úvaha
Alfons, 7.9.2009 9:24

Bůh by přiděloval lidem body na jejich morální kreditku.

Odp6: Krásná úvaha
., 11.9.2009 22:30

Alfonsi, vždyť by si lidé navzájem kradli i tu „božskou bodovou kreditku“ ! :-(

Odp4: Krásná úvaha
zvoník, 7.9.2009 10:42

Alfonsi nech toho! To by taky mohl někdo přečíst místo ,,bezpeněžnímu„ ,,bezpečnějšímu“ . A to už si moc zahráváš s ohněm!
Ještě otázka na závěr:
A budu banány?

Odp3: Krásná úvaha
., 6.9.2009 19:19

Aha Tlapko, proto konáš zlo :-(, aby bylo dobře na Zemi. :-( No, je to tvůj názor, ale když zabiješ brouka, který chtěl žít, tak ten brouk z toho určitě radost mít nebude, bez ohledu na to, co jsi kde četla.

Ty jsi tedy vlasně „sebemrskačka“ a těšíš se na každý kopanec, který ti někdo uštědří. :-)

Odp: Krásná úvaha
David Živor, 25.8.2009 9:49

Děkuji. Ne, nejsem filosofem, jsem teolog. Filosofií se zabývám jen velmi okrajově.
Ad vaše otázka namířená proti Bohu Jahvemu - vaše označení „Jehuda“ je nepřesné (v hebrejštině je pro Boží jméno použit tetragram JHWH - odtud také pochází nepřesné označení Jehova - Boží jméno bylo židům natolik svaté, že místo něj, aby jej nezneuctili špatným nebo nepřiměřeným vyslovením, používali slovo ADONAJ (můj Pán) tomu se říká ketiv a qere - to, co se píše a to, co se čte).
A proč si myslím, že není zlý? Jsem věřící člověk, věřím, že jsem se s Bohem setkal a že se mi dal poznat. Z toho, jak jej znám mohu směle tvrdit, že není zlý, ale dobrý. (Není to logický argument, ale empirický, pro mě je tím nejpřesvědčivějším, protože je to moje zkušenost).

Odp2: Krásná úvaha
Alfons, 25.8.2009 20:17

Rozmlouvat s Bohem není problém. Klaďte mu různé otázky a určitě vás jakoby napadnou něaké odpovědi. A to je ale od Boha. K do nevěří ať to zkusí. Výborné je to, že na to nepotřebujete žádné fyzické zařízení. Prostě spojení luft-luft.

Odp3: Krásná úvaha
Vlastimil Čech, 25.8.2009 21:12

Kdo vydává svému bohu pokyny:
„Přijď!... Buď!... Dej!...Ochraň!... Odpusť!“ může být VĚŘÍCÍM

Kdo slyší hlas ve své hlavě může býti SCHIZOFRENIKEM

Odp4: Krásná úvaha
tlapka, 2.9.2009 14:56

Doporučuji elektrické šoky, ale jen u těžkých případů.

Odp5: Krásná úvaha
zvoník, 3.9.2009 4:11

Ááá, léčitelka Tlapka!
Znáte někdo film Postižiny? Jak by ne, že? Tak ten přístroj s těmi elektrickými vyboji jímž se ve filmu jezdilo po těle, jsem před časem našel v jednom kontíku i s neporušenými trubicemi. Pochopitelně nefungoval. A protože tomu trochu kapišto, a vinutí induktoru bylo v cajku, vyměnil jsem jen svitkový kondík, a už to prskalo a fialově svítilo! Fakt zajímavé! Ale že by to mohlo vyléčit nějakou duševní nemoc? To teda asi nee... To spíš u některých lidí vzbudí strach a při přiblížení se k nim s tím krámem může způsobit přechodné šílenství.
Vřele doporučuji všem podobným léčitelům stejně jako Tlapce.

Odp6: Krásná úvaha
Vlastimil Čech, 3.9.2009 20:27

Pane Zvoníku, obávám se, že se mýlíte... ty zmíněné elektrošoky se dělají DOCELA JINAK! Proud přímo do mozku... tělo se vzepne! Pacient křičí... možná si nějakou představu uděláte po zhlédnutí filmu „Přelet přes kukaččí hnízdo“ je to tam zmíněno, ale pro jistotu neukázáno... běžná léčebná methoda psychiatrická... Dneska prý pacienty před aplikací elektrošoků snad uspávají, ale nevím to jistě...
Není zde lékař?

Odp7: Krásná úvaha
ivan, 3.9.2009 23:09

Léčba elektro šoky byla zobzazena ve zfilmovném příběhu, amtematika Johna Nesche, nositele Nobeovy cen za ekomomii.

Odp8: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 5.9.2009 19:06

taky ve filmu Requiem za sen:-(

Odp7: Krásná úvaha
tlapka, 4.9.2009 11:51

Při šoku je přítomen anesteziolog, pacient se uspí Thiopentalem a svaly se uvolní Succinylcholinem a nedojde ke křiku ani ke křečím, ovšem To by ve filmu nevyniklo, žejo. Navíc pacient musí souhlasit, pokud by nešlo o zákrok zachraňující život v bězvědomí.

Odp8: Krásná úvaha
santiago, 5.9.2009 1:01

Není on zrovna Pentothal na vymáhání souhlasu pacientů s čímkoli přímo jako stvořený ? :))))

Pozn.: s tou přítomností anesteziologa při promítání českých filmů, aby nedošlo ke křiku a křečím, je to fajn nápat.

Odp7: Krásná úvaha
zvoník, 5.9.2009 18:57

Prosím všechny:
Jasně... Asi o pravých elektrošocích toho moc nevím, nezažil jsem je, protože je na mně ještě nikdo nevyzkoušel, i když bych si je možná zasloužil..., no nicméně ten přístroj z Postřižin, co mám, je pro některé lidi fakt děsivý. Takže, jelikož umí elektrické výboje, jsou to pro ně elektrošoky. I každá rána el. proudem ze špatně uzeměného spotřebiče, který probíjí, způsobí také šok, čili elektrošok, né? No, tak jsem bral tuto možnost jako léčbu elektrošokem na bolavé svalstvo. To, co jste mně tady nastínili, že se běžně používá v psychiatrii při léčbě, je doslova mučení jak při výsleších, o kterém nedokážu říct, že by vůbec mohlo pomáhat člověku. Tak promiňte. Na probírání tohoto téma jsem fakt nezkušený... To si raděj jdu sáhnout na holý plocháč v hlavním rozvaděči, aby se mi rozproudila krev...

Odp8: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 5.9.2009 19:01

To znám:-) Já měla zážitek,když táta šahnul do televize na místo,kde je - bylo - vysoké napětí a dostal šlehu,já se ho držela za rameno a dostala jsem to od něj,oba jsme skákali po jedný noze...
Pak později jako dospělá jsem dostala pár ran od špatně uzemněného sporáku,až mi pumpovalo srdce nějak divně.... Musí to být strašlivé mučení ,ty elektrošoky.

Odp6: Krásná úvaha
., 3.9.2009 22:09

A já mám pro „léčitelku“ Tlapku další „recept“, vyzkoušený současnou doktorkou:

Přijde pacient k doktorce a stěžuje si na příznaky deprese. Doktorka se sestřičkou na sebe spiklenecky mrknou a pacient odchází s receptem na drahý západoevropský lék. Dle návodu pozře a zapije ve 21°° hodin večer 1 (jednu) tabletku a o hodinu později ve 22°° hodin večer pacient začne opakovaně zvracet a o něco později se jeho tělo intenzivně začíná zbavovat i obsahu střev. Tak pacient trpí neúmyslným a neočekávaným opakovaným vyprazdňováním horem dolem téměř celý týden.

Když ty hrozné následky toho zahraničního léku konečně pominou, tak je pacient rád, že to přežil a rozhodnut vícekrát si u doktorky na příznaky deprese nestěžovat.

Odp7: Krásná úvaha
Juras, 4.9.2009 8:57

A zkoušels to poslat do nějakého literárního časopisu? Mně to teda nepřipadá úžasné, asi by to chtělo lépe propracovat - zejména scéna u doktorky a potom barvitěji vylíčit pocity během následujícího týdne. V tomto stavu mi to přijde ještě hodně takové surové. Ale já nejsem odborník - třeba máš literární nadání.

Odp8: Krásná úvaha
tlapka, 4.9.2009 11:53

Já znám lepší:
Potkají se dva:
Byls u doktora? Byl, doktor chce taky žít.
Vyzvedl sis léky? Jo, lékarních chce taky žít.
Užíval jsi je? Ne, já chci taky žít.

Odp9: Krásná úvaha
ivan, 4.9.2009 22:56

Jdu k doktorovi, povídá inženýr svýmu kolegovi, když si ale uvědomím jakej já jsem inženýr .......? ;-) ????

Odp8: Krásná úvaha
., 4.9.2009 22:43

Jurasi, žiješ ve světě „vyprávění“ a „lidových vypravěčů“.
Můj příběh se ale skutečně stal. Cílem jeho sdělení svícařům není ani touha po nějaké literární slávě, ani blýsknout se nějakou novou fikcí a fabulací veřejnosti. Tudíž nad tím nemudruj a pamatuji si pouze: Za třicetikorunový poplatek se Tě současný doktor může pokusit „vyléčit“ z deprese také „ kreativně“ a netradičně, to jest průjmem a zvracením. A světe div se, ono to funguje. :-)

Odp7: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 5.9.2009 12:45

tečkočárko,ať je takový pacient rád,že nedostane tabletky typu co předepsal doktor matince ve filmu Requiem za sen....

Odp6: Krásná úvaha
tlapka, 4.9.2009 11:49

Klidně. Elektrošokové přístroje jsou dnes moderní a jsou jedinou léčbou na smrtelnou katatonii. Měl jsi štěstí že jsi se se Svým šokáčem nesblížil a nezpůsobil si šílenství- tedy pokud šílenství může být elektrickým výbojem způsobeno, což by bylo v tom případě poprvé.

Odp3: Krásná úvaha
zvoník, 26.8.2009 9:00

Tak Alfonsi,
tady uvedu příklad, kdy člověk nemusí klást žádné otázky a přesto je osloven Bohem.
Chodím pravidelně týdně zvonit do jednoho kostela dva zvony najednou. Maj průměr něco přes 1 metr. 16. století. V neděli zvoním na ranní. Oba zvony znám po stránce vyvážení velice dobře, čili nejdřív rozjedu menší a potom větší. Dodržuji rytmus, aby se údery pravidelně střídaly. Se zastavením je to ve stejném pořadí. Jenže je to o to složitější, že musím chytit srdce, aby v závěru netlouklo nepravidelně. Pokud mám toto udělat nejdřív u jednoho zvonu, musím druhý nechat zvonit setrvačností, čili musím pustit jeho provaz, než se k němu vrátím a zastavím následně ten. Vždycky to tak bylo a je to prakticky moje naučená rutina. Ale jednu neděli mi ten druhý větší zvon, co jsem ho na chvíli pustil, abych chytil srdce toho prvního, začal zvonit jen na jednu stranu a na druhé pravidelně vynechával až do doby než jsem se k němu vrátil. Zvonil prakticky ,,hranu" . Hledal jsem kde je chyba a co se kde uvolnilo, ale všechno bylo normální. Kroutil jsem nad tím hlavou, protože takhle se zvoní, když někdo umře, ale to chce složitější a namáhavější techniku zvoníkovy obsluhy nebo naprosto jiné vyvážení celého zvonu pro daný výkyv, aby to bylo tak, jak zrovna nějakou záhadnou záhadou zvonil tento zvon. Jdu do kostela a dozvím se, že včera zemřel majitel hospody U Fleků, který byl největším dárcem a sponzorem zmíněného kostela. Tak a teď mi to vysvětlete jak to souvisí. Za týden měl z toho kostela velmi výpravný pohřeb.

Odp4: Krásná úvaha
., 26.8.2009 9:15

Zvoníku, pěkně jste to napsal a věřím, že se to skutečně stalo. Jen tam nahoře dávejte pozor při chytání toho srdce zvonu.
Mají zvoníci také nějaká školení bezpečnosti práce ?

Odp5: Krásná úvaha
zvoník, 26.8.2009 16:00

Kdo někdy byl u zvonu, který zvoní, a navíc u velkého zvonu, tak mu dojde, že ten nástroj je mnohem bezpečnější než jezdit autem. I když se sám vykašleš na veškerou bezpečnost práce, on ti nikdy neublíží, leda by sis to sám přál a úmyslně mu nastavil do dráhy vlastní tělo, což by byla blbost, že?
Karel Hynek Mácha byl zvoníkem v Praze u sv. Petra. To je ten kostel zezadu za obch. domem Labuť. Tam se zranil v obličeji pádem ze zvonové konstrukce, protože prý před někým tenkrát frajeřil. Po něm o žádném dalším úrazu zvoníka někde nevím. Pražský Zikmund má údajně více než 15 tun. Srdce má 350 kg. A také se chytá! Tamní zvoníci dávají návštěvám najevo jaké to je hrdinství, ale to dělají jenom pro zvýšení svého image, navíc s děsem v obličeji. Ale zvládl by to kdokoli i napoprvé. Jestli se toho někdo bojí, je to tím, že lidé si zvony sami odcizili svou nepřítomností.

Odp4: Krásná úvaha
tlapka, 26.8.2009 15:11

Dá se z toho usoudit, že zvon má telepatické zařízení.

Odp4: Krásná úvaha
Alfons, 7.9.2009 9:28

To je samozřejmost. Psychopole ovládá hmotu. I když v tom může mít klidně prsty i Bůh.

Odp4: Krásná úvaha
Alfons, 13.9.2009 11:58

Je to vlivem změn slunečních skvrn. Takových případů je fůra a lidé si s tím neví rady. Beru to jako běžný přírodní jev.

Odp: Krásná úvaha
-, 26.8.2009 15:21

Chceš-li poznat Pravdu, zbav se předsudků a přivaž si pokoru k srdci. Nechceš-li poznat pravdu, pak se svými úvahy klameš sám sebe.

Odp2: Krásná úvaha
tlapka, 2.9.2009 14:56

Je obava, že Pravda je nesnesitelná.

Odp3: Krásná úvaha
Alfons, 6.9.2009 11:27

Hlavně pro kapitalistický systém s tržním hospodářstvím. Celé je to postavené na lži, zlodějně a podvodech. Při tom se vydává za jediný nejlepší systém.

Odp4: Krásná úvaha
zvoník, 7.9.2009 10:50

To s Tebou souhlasím. A chceš-li si zachovat přechodný život na Zemi, musíš to dělat také tak. Čili podvádět a krást podle zákonů lidí, abys vyrostl pro svou rakev hodně silný a bohatý, aby to ta smrt s Tebou neměla tak lehké... Amen.

Odp: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 30.8.2009 13:20

Pane Čech,určitě to myslíte dobře,ale ze zkušenosti vím,že Bůh,se kterým mám osobní zkušenost je dobrý a má smysl pro humor.
Tvůrce života nemůže být zlý.
A to,co se nám,lidem,podle našeho rozumu jeví jako zlo,nemusí být nutně zlé ve svých konečných důsledcích.
Nevinné děti? Hezký výraz. A přece je psáno: Nemůže strom shnilý nésti ovoce dobrého.....

Odp: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:51

Pane Čech, Abraham měl osobní zkušenost se svým Bohem,kterému absolutně věřil. Ten živý bůh mu slíbil,že se mu narodí syn. Izák znamená smích. Skutečně se jeho matka Sára smála,když se v pokročilém věku dozvěděla,že otěhotní a porodí syna... Máte-li přítele a ten Vás o něco požádá,čemu nerozumíte a co se vám příčí,možná,že to pro něj uděláte proto,že je to Váš přítel,i když nerozumíte,proč to chce... Jednoduše mu věříte....
Všimněte si jednoho zajímavého detailu : Když se Izák cestou na horu Moria ptá svého otce,který nese oheň,- a kde je oběť? Abraham odpovídá: Bůh si opatří oběť..
Stalo se přesně tak,jak Abraham řekl. Abraham byl muž víry a byl nazván božím přítelem. Věděl o Bohu víc,než my ...

Odp2: Krásná úvaha
Alfons, 7.9.2009 9:30

Zlo mnohdy vzniká tím, když se začnou míchat kultury. O co by bylo méně zla, kdyby lidé seděli na zadku a nelezli jinam po světě !!!!

Odp3: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 7.9.2009 15:18

Jo jo,nejhorší je zcestovalej hlupák. Přináší hlouposti cizích národů a přidává je ke svým...Nevím už,kdo to řekl,ale souhlasím s tím....

Odp4: Krásná úvaha
Alfons, 7.9.2009 15:59

Ak když si ten zcestovalej hlupák sebou vezme kulomety, tanky a letadla tak pak je to dobrý výlet.

Odp5: Krásná úvaha
zvoník, 8.9.2009 11:47

No, jeden takový celoroční výletní tábor se bude možná stavět na Brdech, protože čeští hlupáci to viděli na svých cestách v zahraničí, a podle nich je to skvělý!

Odp5: Krásná úvaha
ivana Kozárová, 8.9.2009 12:15

Jo.souhlasím. A přitáhne tam fast foody a cocacolu a hamburgery a říká tomu kultura:-(

Odp6: Krásná úvaha
zvoník, 8.9.2009 21:36

A z dědečka se pro pět ran stává indián....

Dva bezobsažné pojmy!
geo, 25.8.2009 16:37

Zlo či dobro jsou čistě subjektivní . Jak můj učitel říká , co je dobré pro lidožrouta nemusí být dobré pro misionáře. V praxi existuje jen konstekce a destrukce ale tonic neříká o tom zda je to dobré či špatné . V době kdy vznikly pojmy dobra či zla musel existovat systém který je využíval k podpoře své věrouky pokud tato neexistuje tyto pojmy nemají význam. Tedy mají asi takový význam jako čas před vekým třeskem, bez souvstažnosti neexistují.

Odp: Dva bezobsažné pojmy!
slayd, 26.8.2009 13:25

Zlo je pěkně zelené a slizké... když na něj šlápneš upadneš na prdel a skončíš s rozbitou hubou.... P.S.

Odp2: Dva bezobsažné pojmy!
tlapka, 26.8.2009 15:13

.... v totalitním režimu.

Odp3: Dva bezobsažné pojmy!
zvoník, 26.8.2009 16:04

....stejně jako dnes. Ale dnes Tě ještě vokrade kolemjdoucí bezdomovec. A neošetřej Tě nikde, když nedáš poplatek! Ani hrobník se nad Tebou neslituje.

Odp4: Dva bezobsažné pojmy!
tlapka, 27.8.2009 13:26

To by si mohl zskusit mě okrádat. Do smrti by na to nezapomněl - pokud by přežil.

Odp2: Dva bezobsažné pojmy!
ivana Kozárová, 2.9.2009 14:07

můžu potvrdit. Už jako dítě jsem se strašně bála vyběhznout u kamarádky po slizskejch zelenejch prknech nahoru na hnojiště do kadibudky... Prchala jsem tam před vzteklým houserem,kterej na mě syčel a letěl . Jiný útočiště nebylo- než ta kadibudka na vršku hnojiště... Jenomže ty slizský prkna... Nesmekla jsem se,ale ten strach...

Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
NumLock, 26.8.2009 15:05

Mzdou hříchu je smrt, tak jako přirozený zákon gravitace, tak stejně následkem zákona mzdy hříchu. Pravému, izraelitu (židu) je težké ve starozákoní době představit si stvoření z ničeho. Proto když se např. dočteme v bibli „Bůh zatvrdil srdce faronovo“ Není to že zatvrdil Bůh srdce faraonovy, ale následkem toho, že Bůh poněm žádal aby prospustil jeho lid. Je také třeba pochopit, že starý zákon je o novém zákonu. Všechny obřady, služby, měli přestavovat pravého obětovaného mesiáše, který se stal jako poslední oběť. To mělo lidem, pozvednout mysl k tomu jakou lásku Bůh k nim má, oběť beránka či hrdliček mělo nabádat lid co je následkem hříchu, a tudiž vyvolat v nich lítost. Ale také zároveň naději že je Bůh spasí obětí od něj seslanou. Avšak obřady se staly formálností což se projevilo v novém zákoně, kde Ježíš ničí bariery vymyšlenými lidmi, a naplňuje Boží zákon v pravé podstatě.

Odp: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
tlapka, 26.8.2009 15:15

Vůbec se mi nechce libit oběti, zabitá zvířata ani zabitý vlastně přibitý Ježíš kristus. Bez toho by se mělo náboženství obejít, kolikrát je to jako v akčním filmu.

Odp2: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
-, 26.8.2009 15:24

Jestliže mzdou hříchu je smrt, pak jako každý zákon bude platit. Jestliže by nezemřel Kristus za naše hříchy, každý by zemřel. V tom se projevila láska Boží k lidem, že byl ochoten dát svého syna.

Odp3: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
tlapka, 27.8.2009 13:33

To je dobrý dát lásku najevo trápením druhých. Vždyť se to mohlo zařídit jinak.

Odp4: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
santiago, 27.8.2009 14:11

Nojo. Třeba jedna polovina lidstva si myslí, že se láska dává najevo tak, že se svlíknou a lehnou si s chlapem do postele.

Odp5: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
tlapka, 28.8.2009 17:20

A to je špatně?

Odp5: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
Juras, 28.8.2009 20:22

A druhá polovina si myslí něco úplně jiného. Totiž že se láska dává najevo tak, že se svlíknou a lehnou si do postele s ženskou.

Odp6: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
tlapka, 2.9.2009 14:19

A myslíte že jsou ty dvě poloviny přesné? Kde máte místo třeba na pedofily, zoofily nebo figidisty?

Odp7: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
Juras, 2.9.2009 16:00

To samozřejmě nejsou :-) Mimo tyto zájmové skupiny existují třeba ještě nekrofilové nebo eunuši - o jejich duševních pochodech taky nic nevím... :-)

Odp8: Mzdou hříchu je smrt, tak jako...
tlapka, 2.9.2009 17:36

Tak dobrá, necháme jim kolik procent?

Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
werterber, 26.8.2009 15:41

Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož tvrdí, že mají pravdu a ostatní odsuzujou jsou podle mě zlí, ale já jim odpouštím, vždyť nevědí, co činní. A já jsem byl taky takový a možná často ještě jsem takový.

Odp: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
j, 26.8.2009 15:43

zeptám se takhle: Co je to relativní zlo?

Odp2: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
werterber, 26.8.2009 16:14

každý vnímá to co je zlé jinak. Někdo je pro trest smrti a říká, že je to v pořádku, pro dalšího je trest smrti zlo. Někdo říká, že zabíjet zvířata je zlo a jiný si rád pochutná na masíčku....

Odp3: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 27.8.2009 1:24

A kdo řekl ,,perte se a žerte se" ? Pane masíčko. Jinak já beru smrt jako vysvobození, čili trest smrti není defacto trest...

Odp4: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
werterber, 27.8.2009 9:43

Tak proč se „neosvobodíte“?

Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 27.8.2009 15:40

A víte, že jsem o tom už několikrát dost usilovně přemýšlel? Dokonce mám plán takový, abych nebyl nikdy nikým nalezen co se týče ostatků, což bude v dnešní době dost složité to narežírovat si to sám. Ale plán už mám dost slušný a takový, aby nikdo poté neměl podezření, že mohu být už na onom světě a vlastně někde spokojeně v klidu se válet. Znám například v Praze místa, kam už aspoň 300 let nepáchla živá noha a nenahlédlo jediné lidské oko! Neb do těchto prostor se nedá dostat, protože nemají žádné přístupové otvory a není o nich nikde záznam a plán, že existují a je to čistě můj vlastní tajný objev. A to je jenom Praha! Možná to může někomu připadat jako šílenství, ale nejsem z těch, kteří by na sklonku života měli být odkázáni na jakoukoli něčí pomoc při opatrování v nemohoucnosti. Pomoc od lidí nechci ani před a ani po období smrti. Lepší je být fakt jenom nezvěstný.
Jediné co mě zde ještě drží, tak to je to, že jsem ještě neudělal všechno, co jsem udělat chtěl, čili nechal bych zde nezodpovědně svoje resty. Jinak lidský strach z toho kroku vůbec nemám, a je asi úplně stejný jako jsem neměl z kroku při vstupu do manželství. - Asi tak se to dá srovnávat... Manželství byla těžká zkouška a hrubá chyba v životě a přitom nemuselo oproti smrti být. Zde je to zcela jasné a srozumitelné.

Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
santiago, 27.8.2009 17:24

Až si to místo vyberete, tak udělejte dobrý skutek a dejte o zbylých nepoužitých vědět. Mně se poslední dobou zdá, že člověk už nemá žádné soukromí. Lidi se potloukají na nepravděpodobných místech v šílených hodinách. Není snad v Praze místo, kde byste - když se rozhlédnete - nespatřil někoho venčit psa, kuřáka šmírujícího z okna, klidně ve tři ráno. Tuhle seděl chlápek ve zhaslým autě mezi stovkou ostatních na parkovišti, jen seděl a čuměl, málem jsem dostal psotník.

Ale chtěl bych něco příhodného, útulného, připraveného - nechtělo by se mi moc kopat, mohl bych si to přitom rozmislet.

Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 28.8.2009 21:25

Santiago,
pokud žiješ v Praze jako návštěvník, tak na veřejnosti opravdu soukromí neobjevíš. Všude někdo opruzuje. V Praze je ale skutečně dosti míst, kde opravdu nepáchla lidská noha a oko řadu staletí! Já tam nebyl, ale vím o nich! Kdybych totiž vstoupil, otevřel bych to místo a to by se vchodem prozradilo. V tom je právě problém. Musím vymyslet způsob jak se tam dostat bez možnosti objevení vchodu ještě jiným člověkem. Jak to vyřeším, bude to fakt jen moje bez toho, abych třeba musel někomu platit nájem. Je to určitý způsob svobody.

Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
santiago, 2.9.2009 15:10

Když to musím napsat po lopatě, tak nejde o žádnou historii, romantiku, mystiku ani metafyziku, ale jen o to, kde dnes mohu jako slušný a civilizovaný člověk spáchat sebevraždu, aniž bych tím někoho obtěžoval.

Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
Alfons, 13.9.2009 12:17

Nech se sežrat tygrem v zoo. Budeš tak někomu užitečný.

Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 2.9.2009 15:00

Santy. To je způsobeno populační explozí. Všude někdo zavazí a nikde není klydný mýsto !

Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
santiago, 2.9.2009 15:07

Třeba nakonec populační exploze udusí sama sebe, protože nikde na „to“ nebude klidný místo.

Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 2.9.2009 17:40

To zní báječně, samoregulace populace následkem nahromadění davů.. každý by se bál aby jej nepošlapali.

Odp10: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 3.9.2009 8:57

Něco na tom je. Nahromadění davů se dá spolehlivě demonstrovat nahromaděním osobních automobilů v centru města třeba v Praze. - Nezaparkuješ. A nedá se říct, že by šlo o populační explozi, protože automobily vznikají z jiných důvodů a jiným principem, než děti. A bude hůř! Je ale fakt, že se ale zase auta (zatím) nedokážou samy množit protože nevzaly Bohu tajemství zrození prvotním hříchem.
Tomu se říká akrobacie teorie hříchu.

Odp11: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 4.9.2009 11:57

Na auta jsem zapoměla, to je problém, davy neprocházejí skrzevá auta ani pod nimi.

Odp10: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 3.9.2009 9:08

A už jednou někdo v minulosti dokonce popsal chorobu nazvanou ,,motomorfóza" , která by právě v budoucnu mohla být při určité své mutaci samoregulací populační exploze obyvatel. Počátek této choroby se projevuje tím, že někteří lidé se začínají mezi sebou dorozumívat místo mluvením, troubením. Je prý to s následky horší než vepřová chřipka! Tak pozor na to!

Odp11: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 4.9.2009 11:58

Však to mluvení je někdy méně informační než troubení. Například když troubějí na horách jeleni a už je koloušek na světě.

Zvoníku, nebylo všechno špatně,
., 28.8.2009 22:36

...ani vstup do manželství nebyl špatně.

Když má někdo maminku, měl by prvně myslet na pokračování svého života kvůli ní. Pro matku je nejhorší pomyšlení, že její dítě nepovažuje pokračování své existence na světě za důležité. Každá matka rodí dítě s představou ( domnívám se), že to dítě bude rádo na světě, že se bude radovat ze slunce, z deště, ze sněhu, z rozkvetlých růží a ze zpěvu ptáků. Že to dospělé „dítě“ bude mít práci, za práci mzdu, že bude mít kde a s kým bydlet, že si na každý víkend připraví pro sebe a pro svou rodinu malou radost, třeba malý výlet.

Když má někdo děti, často si ty děti na něho vzpomenou teprve v době, až jsou dospělé. Když má někdo práci, má ji částečně možná proto, že měl manželku a že má děti.

Jinak i kolem Berouna je mnoho děr do země a jeskyní ..., do kterých i jiní mladí lidé kdysi chtěli nepozorováni navěky zalézt.

A co lidé na svíci ? Možná to jsou Tví přátelé ? A přátelé se neopouští !

Napřed napiš alespoň zcénář k novému filmu s názvem např.: „ Zvony, zvonice a duchové v nich“. Pamatuješ, jak se lidem líbil film „ Bílá paní“, a jak na ten film stály fronty ? (Ne na banány !) :-)

Jinak Ti ještě povím příběh také jednoho manželství:

Pán náležející k inteligenci ve věku po šedesátce měl první manželku své úrovně, skromnou, velmi citlivou, pořádnou a pečlivou maminku jeho dětí a hospodyni a věrnou paní. Když ovdověl, oženil se se ženou o 20 let mladší , která byla sice atraktivní, ale nepořádná, kouřila, pila alkohol, možná fetovala a byla chamtivá; ta druhá žena ho do 2 let „zlikvidovala“ a z dědictví si přivlastnila i to, co jí nepatřilo a patřilo dětem první manželky. Ta druhá „takymanželka“ před tím stejným způsobem „zlikvidovala“ už tři starší dobře situované vdovce, a po všech zdědila majetek. :-( Byla už zkrátka „zkušená manželka“ a „ zkušená dědička“ ! :-(

Odp4: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 27.8.2009 13:36

Kdybych měla žít navěky tak nevím jak bych s takovou myšlenkou mohla žít. Existuje „blud nesmrtrlnosti“ - ahasverismus- který je iedním z nejhorších bludů.

Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
santiago, 27.8.2009 14:07

To mi připomnělo Pratchettova Erika, kdy si chlápek přeje žít věčně a démon ho přenese na počátek věků. Pusté pobřeží, mrtvé moře, obloha bez ptáčka, první hospoda se tu možná objeví nejdřív za čtyři miliardy let.

A démon vysvětluje: „No jinak by to přece nebylo věčně.“

Pozn.: Připadá mi, že je spousta lidí, co i dneska čekaj, až někdo konečně postaví tu správnou hospodu.

Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
Bára Š., 27.8.2009 20:52

V téhle souvislosti mě napadlo, že Pratchett trpí alzheimerovou chorobou. A chtěl by umřít. Hned a důstojně.:-):-):-)

Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
Bára Š., 27.8.2009 20:52

ignorujte smajlíky, chyba při odesílání

Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
werterber, 27.8.2009 17:29

Ještěže si svoji nesmrtelnost nepamatujeme. XD

Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 31.8.2009 18:16

Až umřu,budu nesmrtelná;-)

Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 2.9.2009 15:01

Nestačím se už těšit na vlastní pohřeb.

Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 3.9.2009 9:17

Děláš dobře Tlapko,
z hlediska duchovního je pohřeb důležitější a důstojnější než přijetí svátosti manželské. Také ho častěji zvoním než svatbu! Podle jedné náboženské teorie z Tibetu prý duše zemřelého je schopna přes tělo zemřelého slyšet zvony ještě tři dny po smrti. A víš, že tomu docela věřím?

Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 3.9.2009 17:01

No a právě proto ten Překažeč,Pomlouvač a černej hnusák kuká lidem do hlav,že pohřbu netřeba,pouze odstranit ten odpad. Brzo už nebude ani to,bude se to recyklovat po vyřezání náhradních dílů. V Itálii se přistoupilo k transplantaci orgánů od lidí starších osmdesáti let.. jednoduše se místo jedné ledviny našijou obě.... Jakýpak zvony... jakápak úcta k člověku,nedejbože věřit,že je pro zemřelého ještě něco důležité.... Sotva člověk zemře,už nikdo nemyslí na to,co chtěl a co nechtěl. Ostatně proč,už je mrtvej,nic nepotřebuje. Já tohle nechápu. Přece když někdo umře,tím se můj vztah k němu nezmění. Vážím si ho tak,jako před tím...

Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 4.9.2009 12:04

No vidíš. Chtěla jsem si na pohřeb zahrát Whent the Saints go marching in. Nyní budu navíc uvažovat o zvonění. Stojí to hodně peněz na pohřbu zazvonit? A kdyby šlo o krematorium, je tam zvon? Nebo se musím po smrti ještě vláčet do kostela?

Odp10: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
Juras, 4.9.2009 12:55

Třeba by šlo pustit si zvon z MP3 :-)

Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 30.8.2009 12:44

Proč zrovna Ahasver nebo Elína makropulos? Život je krásnej a měl by bejt věčnej,ostatně lidi se tak chovají,jako by tady měli být navěky. Kdo opravdu počítá se smrtí tak jako Marcus Aurelius,který počítá stoicky s tím,že zítra zemře?
Většina z nás se smrtí kalkuluje j a k o.
Ale málokdo by ji k sobě zavolal,nebýt nějakého trápení. Takže život bez trápení. A ozve se slovo n u d a. Já teda nevím,ale v životě jsem se nenudila a věci mám stále nedokončené a rozdělané a potřebovala bych tady být věčně....

Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 30.8.2009 12:47

Zapomněla jsem ovšem dodat,že by to tak mělo být pro všechny lidi,co vyznávají Život a neuctívají Smrt....
Už Sapfó napsala : A smrt je zlo- tak bozi uznali.
Vždyť kdyby byla krásná,též by zmírali....

Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
zvoník, 31.8.2009 8:24

Tak na tohle, Ivano, mohou napsat skutečný životní příběh, který se stal v roce 2003. Jedná se o pana kostelníka jednoho pražského kostela, který si vzal život plánovitě, a všichni si mysleli, že je blázen a jen blafuje. Když měl všechno podle sebe hotové, tak dokonce po sobě i před činem doma vzorně uklidil (žil totiž sám), jak uklizeno nikdy neměl. Našli ho až za dva měsíce a měl u sebe velkou částku Kč na vypravení svého pohřbu. Nikdo ho nedokázal jako mrtvého okrást! Příběh je celý dost strašidelný, protože později - po pohřbu (přesně 31 dní), s sebou možná vzal člověka, kterému šel předtím ještě za života za kmotra při křtu. Dnes by tomu křtěnci bylo 33 let... Není. Ale má syna, který se narodil až po smrti otce. Oběma jsem zvonil....

Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 31.8.2009 18:13

Můj strýc byl kostelníkem v Karlskirche ve Vídni. Čas od času se tam sám rozezvonil zvon ,byl poplach,kdo zvonil,následovaly revize ,nic se nezjistilo. Resultát žádný. Jen babičky z ulice věděly,že se to stávalo i za jejich mládí vždy před jistými událostmi...
Za druhé války se těsně vedle kostela zabodla do země stokilová bomba,ale nevybuchla....
Dějou se věci,o kterejch nemáme páru,jen je třeba s tím nebojovat a nechat to být,je to holt tak...

Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:35

Že ty,Tlapko,máš ráda pana profesora Vondráčka? Já taky.

Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
tlapka, 8.9.2009 14:49

Nojo. Zvláště měl pěkný sloh, nejlepší ze všech profesorů.

Odp2: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož...
ivana Kozárová, 2.9.2009 14:09

je to relativní dobro;-)

A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 30.8.2009 13:18

Zkuste to někdo vysvětlit. Já se chci mět dobře a ostatní mně nezajímají.

Odp: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
santiago, 31.8.2009 10:40

Napadá mne - z vypočítavosti nebo ze zbabělosti.

Možná i proto, že je to někdy snazší, že tě to zvráceně baví nebo že máš srandu z toho, jak to ostatní berou vážně, citově a vděčně.

To všechno jsou myslím docela dobré důvody.
A nebo jen tak, z čirého pokrytectví.

Odp2: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 31.8.2009 10:47

Obvykle lumpi a vychcánci apelují na ostatní aby byli hodní, ctili zákony atp. a sami toho zneužívají a mezitím si upevňují pozice a obklopují se zkorumpovanými právníky, soudci, zákonodárci, bodygárdy, policajty, armádou atd. Nebo se mýlím? Není to současný stav společnosti, ba dokonce celého světa?

Odp3: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
., 31.8.2009 11:05

Alfonsi, nemýlíš se.

Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 31.8.2009 12:20

Však lepší to už nebude.

Odp3: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
santiago, 31.8.2009 11:53

Mýlíš se.
Není to současný stav společnosti.
Je to odvěký stav společnosti.
Ale co na tom?
Vždyť to takhle dobře funguje a tudíž to snad tak nechme být.

Já jsem jen vděčný za to, že mám to štěstí žít v době, kdy dostat se mezi elitu už nezáleží na domě, ve kterém jsem se narodil, ale pouze na mých schopnostech a píli.

Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 31.8.2009 12:21

Pravda. I tak se to dá vydržet.

Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 31.8.2009 16:28

Dokud nedojde na Tlapku.

Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Juras, 31.8.2009 12:49

Přesně tak. Ale pořád se budou rodit snílci, kteří myslí, že se to nějak dá změnit.

Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 31.8.2009 22:20

A až bude mět být konec, tak já tomu zazvoním...

Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 1.9.2009 9:58

Zvoník zazvoní, poslední zhasne a bude konec komedie.

Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 1.9.2009 11:43

Mno..., abychom nezhasli všichni..., to by neměl kdo zhasínat.

Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 5.9.2009 12:53

Moje životní zkušenost : Skutečné elity jsou tam,kde je absolutně nečekáš....

Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Bára Š., 5.9.2009 16:12

a kde jste našla nějakou takovou elitu a nečekala ji?:-) Já třeba chodím po Hlaváku často a furt nic....

Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:21

Třebas v nemocnici mezi pacientama,nebo v lese mezi drvoštěpama. :-)
Ve vašem věku jsem je hledala jinde,ostatně jsem se taky vyskytovala převážně jinde než v lese nebo v nemocnici...
Taky lze elity najít v blázinci,ale tam chodí dost málo lidí.;-)

Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:23

Myslím to v tom smyslu ,jak to píše Oscar Wilde v závěru své pohádky Šťastný princ. Nejdrahocennější věci z toho města se vyskytovaly na smetišti....

Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
., 5.9.2009 21:03

Ano paní Ivano. Další příklad: Jediný vzácný exemplář MODRÉ CHRYZANTÉMY, který rostl za plotem ubohé zahrádky u ubohého strážního domečku někde u vlakové trati daleko od civilizace. Nálezcem modré chryzantémy byl také člověk ubohý, všemi ostatními lidmi opovrhovaný, totiž hluchoněmá dívka. (Samozřejmě, že se jedná o povídku od Karla Čapka.)

Ta povídka je svědectvím o názoru Karla Čapka na snahu tzv. úspěšných lidí selektovat ty méně úspěšné na „schopné“ a „neschopné“, na „standardní“ a „nestandardní“, na lidi, kterým se má „dovolit žít“ a na ty druhé, kterým se to dovolit nemá.

Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 8.9.2009 14:52

Co by se dovolilo nedovolilo. Dovolí se to co si sami dovolíme.

Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 5.9.2009 17:24

No to jsme přece my na Svíci !!! Kdo by zde hledal elity?

Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 5.9.2009 18:54
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 8.9.2009 14:54

Nemám ráda elity, má to zvuk jako „snobi“ nebo přímo hlupáci co došli úspěchu náhodou či zločinem. (Přítomné elity samozřejmě vyjámám)

Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 5.9.2009 21:57

No Alfonsi, mám-li k tomuto něco říct, tak já se za elitu nikdy považovat nebudu a nechci. Já jsem spokojen ve věži. A víš proč? Protože to je jediné místo na světě, kde mi do mé činnosti nikdo nekecá, nikdo tam neotravuje, když se nezajímá. A že se nezajímá je víc než jasné, protože to nenese chechtáky. Je to v dnešní době fantastický úlet, který je jako čistá droga. A vo tom to je...

Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 5.9.2009 22:13

Trošinku Vám závidím Váš nadhled. Z výšek strach nemám.na továrním komíně jsem byla každý den,měli jsme ho na baráku. Ale věž je lepší. No,ve skutečnosti Vám to přeju,myslím,že tam patříte a že je Vaše právě jako Vy jste její. Přeju hezký večer:-)

Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 6.9.2009 2:28

Je také možné chodit bezplatně vypomáhat do LDNky. Třeba vynášet mísy atp.

Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 6.9.2009 7:46

To je sice pravda, ale je tam trochu přízemní to duchovno, i když každý výtvor je vlastně originál, co? A navíc velmi krátkého poločasu rozpadu... A taky moc to připomíná tu pravdu o všem, včelách a medu. Hlas zvonů je naproti tomu čistota sama, přece...
Znal jsem jednoho starého pána (už je nebožtík), co tam byl umístěn a ten vyžadoval stále mít otevřené okno u pokoje, aby slyšel zdáli znít zvon. Takhle bych možná sice vynášel, ale on by neměl možnost slyšet ten zvon! A ta mp3 to nenahradí... Každý má dělat to, na co je stvořen. A co Ty Alfonsi?

Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 6.9.2009 11:31

Jsi z těch kostelů, duchovních, víry, náboženství a víry prosáklý naskrz sofistikou.

Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 6.9.2009 13:26

Tělesný exkrement se dá odnést a spláchnout...
Ale zkuste si uklidit duchovní blivajz nebo lejno.
Čím se to má vydrhnout,děsně to ulpívá a nejde to a nejde dolů.;-)

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 7.9.2009 9:45

A lidi to ještě velice rádi a s potěšením rozmazávají.

Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 7.9.2009 11:13

Alfonsi,
to nemáš pravdu, protože můj tatík byl zapřísáhlý bezvěrec, matinka je dodnes, a já jsem dobrovolně sám prvně navštívil kostel v roce 1973 za účelem pomoci u zvonů. Předtím dobrovolně nikdy! Naši mě nenechali nikdy pokřtít, až já sám po svých pátých významných kulatinách. To není vůbec prosáklost sofistikou. Víš Ty vůbec, co lidem šrotuje hlavou na smrtelné posteli a co si přejí? A myslím i ty, co jdou do něčeho, o čem vůbec nic neví!? Až to jednou všechno zjistíš, budeš sám udiven, co je v tom strašné pravdy a sofistika půjde uplně stranou....

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 7.9.2009 15:15

Můj táta byl taky bezvěrec a to takovej,že když se mu jeho matka vrátila ze školení v Moskvě,kde byla se Smrkovským,sebral ze stolu dárek - olověné šachy,kde každá figurka měla na hlavě pěticípou hvězdu a jednu tu hvězdu ukousl a spolknul. Když pak asi po čtyřiceti letech vystupoval ze strany,argumentoval tím,že už jako tříletej kluk sral pěticípé hvězdy... Pravda,nebylo to bezbolestné..;-)
Ale pokračovalo to dál... Když jsem ho strašila,že po prvním infarktu může umřít nepokřtěnej a že to nemusím zvládnout,neb u toho třeba nebudu,zajel za bráchou do Vídně a právě tam byl pan Tomášek a tak ho pokřtil i pobiřmoval současně. Nepokřtěnej neumřel.

Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 8.9.2009 15:00

To je podivuhodná historie. O takových změnách myšlení jsem slyšela vícekrát od svých známých, ale nikdy jsem to hlouběji nepochopila.

Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 8.9.2009 21:44

Tlapko,
to se pochopí, když nedáš na lidi, kteří Tě vedou k požitkaření, spotřebě a duchovnímu obžerství civilizace.

Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 8.9.2009 21:51

Táta byl vychovanej v rodině prvních harcovníků strany. Jeho otec však stačil na smrtelný posteli rozeznat všivárnu procesu se Slánským a soudruha,co mu přinesl podepsat papír,z nemocnice vyhnal. Babička se naštěstí nedožila roku 68... Táta ze strany vystoupil sám,měl s tím potíže,ale udělal to v době,kdy z toho měl jen potíže... Dlouho Boha popíral,ale udělal osobní zkušenost. Jednou v mezní situaci řekl Bohu,že si o něm myslí,že není,ale jestli teda je,tak ať dá půlku jeho života člověku,který měl na mále a umíral a na kterém mu záleželo... Stalo se.
Doktoři mudrovali,proč ten člověk patnáct let po určení diagnózy ještě žije,když už měl bejt dávno mrtvej. Pak ten člověk po patnácti letech zemřel. Můj táta zemřel přesně za rok a den...

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 7.9.2009 16:09

To je dobré. Začínat by se mělo od zvonění. To by třeba děcka bavilo a tak by se mohli třeba podívat i do kostela a sblížit se s prostředím. Za totáče se mně podařilo dostat na mši do Bardějova do kostela sv. Egidia. Atmosfera a psychopole které tam tehdy byly by dokázaly okamžitě převrátit na víru i největšího antikrista. Byl to zážitek.

Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 8.9.2009 11:58

V Bardějově jsem nikdy nebyl. Já jsem byl osloven již dávno, když jsem šel pěšky sám z Karlštejna do sv. Jana pod skalou. Janův (teda Ivanův) příbytek je úžasný a má teda fakt sílu, i když tam nebylo človíčka. Houf lidí nepotřebuji.

Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 8.9.2009 12:24

Mám jedno místo v lese,kde větve Krále smrků spadají až do potoka. Voda v tom potoku za krutých mrazů zmrzne do tolika druhů struktur,že je tady nedokážu vypočítat. Od pavučinové krajky do ostrých ledových ker,jako jehliček. Je tam skála s prastarým nápisem a Ticho jako v katedrále.

Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
slayd, 8.9.2009 13:04

Na pravém břehu Svratky kvete rozrazil...
na levém břehu Svratky sere Nezdařil.... P.S.

Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 8.9.2009 14:57

Nezdařil bydlí v Olomouci, co by dělal u Svratky? Musel do být někdo jiný.

Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
slayd, 9.9.2009 13:00

To nesral Pepa Nezdařil z Holomóca, ale jeho nevlastní bratr Jožin Nezdařil z Brna... P.S.

Odp17: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 9.9.2009 13:07

Tak Tím se to vysvětluje, řekl Columbo.

Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 8.9.2009 21:51

....A Česká Policie marně vyšetřuje proč ve Svratce chcípaj ryby...

Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 8.9.2009 22:03

no dyť jo,voda je tam těžká,chladná,kalná,tmavá.... aby tam nechcípaly....

Odp17: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 9.9.2009 13:09

Ve Svratce mohou takto vzniknout zajímavé mutace vodní fauny.

Odp18: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 10.9.2009 10:59

A kdo jim bude vyměňovat baterky? Nebo mají malinký solární panýlky na zádíčkách?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 8.9.2009 22:01

nene,chlastal tam a blil

Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 8.9.2009 14:56

To je skutečně štěstí - hlavně ta činnost do které nikdo nekecá. To se podaří málokdy.

Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 9.9.2009 4:12

Tlapko,
musím se k něčemu přiznat: Ta činnost, protože je v globálu, co do množství lidí, dost neobvyklá, tak mi do ní nikdo nekecá proto, že jí z velké části nikdo nerozumí. A v tom to je! Každý si myslí, že tahat za špagát zvonu je jednoduchá pitomost, ale kdo si to někdy zkusil, většinou mu to nešlo zvonit dobře a utekl, protože tím člověk vlastně na sebe prozradí všechno do světa. A jak je to dobře zvonit, to zas určí lidé venku, protože když se to nedá poslouchat, většinou hned nadávají. Když je to dobře, stává se, že se někdy zmíní pochvalou, ale většinou mlčí. Z toho všeho vyplývá, že aby mi do toho skutečně nikdo nekecal, musím zvonit dobře a mít zvony v pořádku. Ale jak to dělám, tak do toho je každýmu - kopr...

Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 9.9.2009 8:52

Jak často promazáváš u zvonů pohyblivé části? Mají zvony centrální mazání?

Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 9.9.2009 12:19

Pohyblivé části?
Velmi zhruba vysvětlím:
Otočné čepy závěsu zvonu mají podle stáří originálního stavu celého(!) zvonu několik způsobů uložení. Nejmladší jsou válečková nebo i kuličková ložiska s určitou kompenzací vychýlení osy čepu uložení v nich, čili nepřesnou geometrií uložení obou čepů v závěsové hlavě zvonu a taky možného malého výkyvu zvonové stolice při zvonění. Ty je třeba mazat víc v té kompenzační části, která může být kluzná, spec. vazelinou. A to až tehdy, když se někdy objeví první zavrzání. V ložisku vydrží náplň jinak několik let až desetiletí. Čili téměř bezúdržbové.
Kluzné čepy bez valivých ložisek u starších zvonů v původním stavu, se mažou (podle mé zkušenosti a častosti zvonění) tak jednou za rok až jednou za 4 - 5 let směsí kvalitní vazelíny a převodového oleje tak, aby to neteklo ven. Někde dokonce zvoníci používají husí sádlo. A většinou se to dělá před zimním období.
A poslednímu nějstaršímu uložení čepů se říká ,,rohatiny" . Kovaný válcovitý čep čnící z dřevěné hlavy zvonu (závěsu) leží na pohyblivé ocelové kované plošce (pohyb plošky je omezen ve směru kyvu zvonu), a na ní se odvaluje. Aby se ale zvon na čepech po destičce nekoulel sem tam a neutekl z ní, je čep držen dalšími kovanými zarážkami z boků, pohyblivými krátkými pohyby nahoru dolů, aby nedocházelo k odírání čepů na zarážkách a i těch zarážek. Čili ve výsledku čep vůči konstrukci stolice stojí a jen se otáčí odvalováním na plochách, ale vůči němu se pohybuje základna pod ním a zarážky na bocích. - Je to velmi důmyslné, řadu staletí nějstarší, kovářské ložisko, které je schopno fungovat i dnes bez zvláštní údržby. Maže se nejlépe velmi velmi trvanlivou vazelínou, která zabraňuje spíše korozi všech železných dílů.
Modernější a pozdější odvalovací uložení je čep na ploše, a na čepu je pevný pastorek, přičemž plochu doprovází ozubený hřeben, ve kterém pastorek drží dráhu. Maže se dle petřeby zase spíše kvůli korozi.

Druhá pohyblivá část u zvonu je závěs srdce. To bývá správně zavěšeno na koženém řemenu šíře oka ve zvonu a na srdci. Nesmí se mazat ničím jiným než suchým grafitem, protože každá mastnota kůži vytahováním a tíží srdce ničí! Hovězina je kvalitní kůže s výbornými tlumícími účinky v rázech do všech stran. Proto je nejlepší a také nejtrvanlivější. Je velmi důležité, aby závěs srdce měl dvojité místo otáčení. Čili pás kůže má pomyslně jednu osu na oku ve zvonu a druhou na oku srdce. Je špatné, když na pevném oku nebo dokonce železném čepu ve zvonu visí rovnou srdce přes jedno místo otáčení (což dělají dnes téměř všechny zvonárny pro svou levnou výrobu, kdy je kvalita tohoto zavěšení zákazníkovi jedno, protože tomu nerozumí, a dílna si tak plánovitě zajistí další nutné opravy). Srdce při tomuto zavěšení nemá možnost při odrazu od zvonu - svého propružení v horní části, (technik, jistě pochopí o co jde). A na tom také (mimo jiné) záleží měkkost a kvalita úderu srdce do zvonu, kde nemají být dominantní rány srdce, ale hlas zvonu (to je to hučení mezi těmi ranami), které někteří lidé umí poslouchat. Naproti tvrdé rány srdce mohou u lidí spíše vzbuzovat nepříjemné pocity.
- Tak asi tak...

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 9.9.2009 13:14

Jsem moc ráda že jsi to napsal ještě bych chtěla rozměry a hmotnost, ve vší úctě.

Popis, technologie a obsluha zvonu.
., 9.9.2009 14:30

Zvoníku, prosím Vás, existuje nějaká příručka = odborná kniha, která by encyklopedicky podávala všechny známé informace o zvonech ? Tedy: historie zvonů, schémata a technické výkresy různých typů zvonů, postup výroby, způsob přepravy a instalace zvonů ve věžícch, způsob obsluhy, opravy, seznam výrobců i zvoníků, zasvěcení zvonů, záznam hlasu zvonů notovým zápisem, nahrávky na CD aj.

Totiž laikovi (jako jsem já) přes veškerou Vaši snahu, přece jen Váš popis techniky zvonů moc jasný není.

S tím posloucháním doznívání zvonu Vám rozumím; já slyším za letních nocí i pískání netopýrů, které ostatní lidé neslyší :-).

Pokud taková „Encyklopedie zvonů“ zatím neexistuje, mohl byste ji napsat, nechat přeložit do cizích jazyků, a možná by z toho kápl pro Vás zase nějaký příjem do kasičky na nový zvon.

Zvoníkovi a zvonům zdar ! :-)

Odp: Popis, technologie a obsluha zvonu.
santiago, 9.9.2009 15:03

V této věci mohu doporučit výstavu na zámku ve Vrchotových Janovicích - poz,: je to úplně extra ve sklepě, odděleno od expozice NM, která po mém soudu na rozdíl od téhle nestojí za mnho.

Odp2: Popis, technologie a obsluha zvonu.
slayd, 9.9.2009 15:11

A jaký je problém zla ve zvonu? Když vám zvoní v uších..., když to slečnám u oltáře sluší... když zvoník prostě musí... tak to jednou zkusí... strachem mívá kůži husí... katolicismus se mu náhle zhnusí... sám ďábel chtíč ho dusí... P.S-

Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu.
zvoník, 10.9.2009 11:06

Hele Slayde,
neskládal jsi náhodou pro skupinu Plastic people? - ,,Běžím s hovnem proti plátnu, do plátna to hovno zatnu..." Atp.?

Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu.
santiago, 10.9.2009 11:40

Dg 307

To neberte osobně, protože to je jen - abyste věděl - název české undergroundové hudební skupiny ze 70.let 20.století.

Odp: Popis, technologie a obsluha zvonu.
zvoník, 10.9.2009 20:51

Tečkočárko,
oficiální encyklopedie o zvonech neexistuje. Zvonařina je řemeslo, které se neučí, nýbrž dědí. Z jednoho prostého hlediska: Je to vinou za život pracně nasbíraných zkušeností, které nejde penězi koupit. Ty zkušenosti nelze také sesbírat za jeden život. Jedná se převážně o největší cenosti dílny a tou jsou ověřené matrice žeber fungujících kvalitních zvonů určitého zvukového obrazu. Ty nedá zvonař z ruky a když úplně končí, kdy je nemá komu předat, mnohdy je zničí. Je v nich všechno: Celá práce jeho rodu a jen on ví, co s nimi. Zvonařské dílny si tyto matrice dost často kradli a dělají to dodnes. Hotový zvon lze do jisté míry kopírovat, ale nikoli s takovým tónovým obrazem jako originál. Doladit lze jen novým odlitím do nové formy, což je v podstatě totéž jako začít s prací znova. Kov je velmi drahý a každou novou tavbou se ztrácí a znehodnocuje. Pro Tlapku: Zvonovina je slitina cínu a mědi v poměru asi 22 a 78 %. Zvon lze těžce poškodit tím, že pukne a ztratí svůj hlas, špatným novým zásahem do vyvážení srdce a do jeho samého v návaznosti na motorový pohon. Dále ho lze poškodit ignorací jeho stavu v souvislosti s jeho stářím. A následně chybnou obsluhou (to bývá většinou upadlé nebo přeražené srdce - např. Zikmund v roce 2002. Zde musím připomenout, že kdo je v obraze tak ví, že puknutí srdce nebývá výrobní vadou, jak bylo v médiích prezentováno před neznalci, když srdce funguje přes 200 let, ale bývá hrubou obsluhou zvonického personálu. Není to jako s tím džbánem a uchem, ale lidmi.
Jinak dost o zvonech se lze dočíst v knize Pražské zvony od Ludmily Kybalové, která vyšla prvně v 50. letech a nyní opět doplněná kampanology R. Lungou a P. Váchou jako spoluautory. Je tam i stať o zvonících svatovítské katedrály a o jejich ,,vyměření„ jak mají svoji povinnost vykonávat a kolik za to. Jenže to je z dob, mám pocit, 14. století. Dneska je za to ,,placeno“ jen tím, že zvoníci jsou za pomoci medií slavní v očích obyvatelstva, i v případě, že něco historického poškodí. - Neuvěřitelné a zároveň absurdní..., ale v dnešní době možné.

Odp2: Popis, technologie a obsluha zvonu.
ivana Kozárová, 10.9.2009 21:06

díky za článek. Pro mě další potvrzení faktu,že zvon je živej organizmus.

Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu.
slayd, 11.9.2009 8:17

Baroš je stejně lepší kanonýr než jakýkoliv zvon.
Bum prásk a je to hotovo... trpaslík klečí a pláče

Ať!!!!!!!!!!!!!! P.S.

Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu.
ivana Kozárová, 11.9.2009 9:44

No dyť : Oba jsou živí. A kdo je lepší,je věc názoru.

Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu.
zvoník, 11.9.2009 11:27

Baroš? ....A měl nožičky, co? No, když to bereš takhle... Co se ale týče kanonýrství, tak myslím, že Jabůrek byl lepší! Ten pořád u kanónu stál a furt jen ládoval, a jaký to byly pumelenice, i když už neměl nohy a dokonce ani hlavu, protože ta zrovna utržená letěla kolem generála. Ostatně je mnoho Barošů, kteří vůbec hlavu při práci v životě nepotřebují... Ale jak to můžeš porovnávat se zvonem? Hmm... To je jako bych třeba prohlásil, že zábava je lepší než přemýšlení.
...A: Kmáni, šarže, oficíři - kobyly i kanonýři po zemi se válejí. Rány je moc pálejí... A u kanónu stál, a pořád ládoládoládo, a u kanónu stál pořád ládoval...

Odp2: Popis, technologie a obsluha zvonu.
Vlastimil Čech, 12.9.2009 16:06

V Istrijském městě Pula jsem viděl zvon litinový, nikoliv bronzový... byl instalován za 1. Světové války... Dozvěděl jsem se, že bronzové zvony bývaly za války zabavovány, a to i za té poslední... Děla se z bronzu už dávno neodlévají, už za války Prusko-francouzské byla děla z bessemerované oceli... k čemu tedy ten zvonový bronz vojsku slouží? Nevíte?

Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu.
., 12.9.2009 17:57

Pane Čechu, nejspíše se pak z toho zvonového bronzu odlévají medaile, busty, malé sochy a ty největší sochy vítězů války, na které se potom vyzvání do světa, jací ti vysochovaní lidé byli hrdinové.
No a po nějakých 30 až 50 letech je nová válka, staré sochy jsou zbořeny a se starými zvony opět přetaveny na nové aktuální „hrdiny“, aby národ „nezapomněl“. :-)

Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu.
zvoník, 12.9.2009 21:30

Kdo má trochu přehled o metalurgii, zná vlastnosti různých kovů. Každý materiál je ovšem znělý, ale jen ten nejtvrdší, je v pružnosti v čistotě hlasu ve zvonu z toho vyrobeného nejlepší. V Harachově dokonce, myslím, že mají ještě v kostele skleněný zvon, a tím zvoní jen, když se narodí nebo zemře sklář. Jinak je velmi náchylný k prasknutí, což se jim již několikrát povedlo. Skláři vždycky udělali nový.
Bronz má větší mechanickou výdrž a při tavbě nižší bod tání než třeba ocel. Zvony z ocelolitiny, tak se nazývá slitina železa s příměsemi, měly vlastnost tu, že nebyly vhodné pro válečné účely, jako barevné kovy, čili nahrazovaly se tím rekvírované bronzové zvony armádou, aby bylo na něco alespoň zvonit. Klášter Želiv má celý soubor zvonů z ocelolitiny a v okolí Frýdlantu (husité) myslím také. Trpěl tím samozřejmě zvukový obraz, protože železo má jiné vlastnosti v pružnosti a chvění.
Teď k čemu se používala ve výzbroji měď, což byla ze 78% součást bronzových zvonů: Tento kov je kujný, do hloubky neoxydující a i ve slitině s jiným kovem ve správném poměru stále tzv. kovem samomazným, a stále dobře vede teplo a elektrický proud! Ta samomaznost znamená, že díly z něho vyrobené, jako jsou vložky pohyblivého uložení závěrů palných zbraní různá kluzná ložiska a futra čepů stačila namazat jednou jenom grafitem a součásti se nezadřely, protože na jejich povrchu nedocházelo k ostrým záděrám, které znesnadňovaly další pohyb. Patrony, čili hylzny a celé nábojnice se také dělaly z bronzi a mosazi, aby nedošlo ke zpříčení v hlavni při tepelném namáhaní. V 1. i 2. svět. válce se už hodně používalo elektroniky ve spojovací technice. Materiál zvonů ještě s dalším přidáním mědi se používal na výrobu všech možných kontaktů všude, kde se spojovací technika používala. Proto část zvonů válku přečkalo, protože slévárenské fabriky vojenské mašinérie nestačily zvony zpracovávat. Německo ty přeživší zvony odmítá dodnes České republice vrátit a zapírá jejich umístění před celým světem, a možná je stále dodnes používá jako svůj zdroj bronzi. Velká část zmizela jako válečná kořist za velkou louží. Komunistickoateistický Sovětský svaz tuto kořist z principu nechtěl..., takže zůstala Němcům.
Ještě bych chtěl dodat, že mosaz se jako kov na zvon moc nehodí, protože zinek ve směsi potlačuje znělost odlitku. Zvon má z letité zkušenosti poměr čisté mědi a čistého cínu 78 a 22 %. Při tavbě se cín rychleji odpařuje, protože má o dost nižší bod tání. Proto zvonař musí přesně vědět, kolik kovu za jak dlouho při jaké teplotě se ztratí, než zvon ulije. A i to je jeho tajemství...

Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu.
ivan, 12.9.2009 22:12

Zvoníku, nejsem si jistý, ale myslím, že jsem viděl reportáž o úložšti zvonů, původem z našeho území v hamburských přístavech, ale už si zcela jasně nevzpomínám. Myslím , že tehdy dokonce došlo k nějakému navrácení při prokázání původu. Nevíš, nebo neslyšel jsi o tom něco?

Rekvizice českých zvonů za 2. světové války
santiago, 13.9.2009 0:20
Odp: Rekvizice českých zvonů za 2. světové války
ivan, 13.9.2009 7:40

Díky, přečetl. Iv.

Odp5: Popis, technologie a obsluha zvonu.
zvoník, 13.9.2009 16:09

Samozřejmě jsem slyšel o tom možném návratu některých zvonů...
Ale to má velmi komplikovaný průběh a závěr:
Jednak Němci nechtějí ze vztahového principu k nám Čechům naše zvony logicky vydat, když tedy jako máme prý jejich pohraničí. A jednak bychom jako stát museli oficiálně žádat o navrácení těch svých zvonů na našich sousedech, což je z hlediska dnešní politiky vůči Němcům naprosto opět z výše uvedeného hlediska neuskutečnitelné. A k tomu se musí hlavně vyjádřit hlava církve katolické, která se ustanovila jako majitelem zvonů v této věci jednat (navíc nemající ke zvonům, jako takovým, vůbec žádný vztah - to je má osobní zkušenost!), a to se jí z politických důvodů nechce udělat, protože cituji: ,,To přece na těch Němcích nemůžeme chtít, když pro nás tolik po sametovce udělali...„
Kdo se o vniknutí do pohřebiště zvonů pokusil, tak to byl oficiálně zvonař pan Petr Manoušek, kterému němci úplně zapřeli existenci skladu v Hamburku. Je také možné, že dnešní německé zvonárny využívají rekvírovaných zvonů ke své potřebě při nové práci.
Náhradu za více než 12000 zvonů naše České země nikdy nedostanou od našich ,,přátel“ Němců ani ve váze toho kovu...
Klidně si to může dát do programu nějaká politická strana. A to mi věřte, že nedá, protože z toho neplyne zisk do kapes straníků a ani by nikdo takové straně nedal svůj hlas...

Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu.
ivana Kozárová, 13.9.2009 11:27

vyhrabala jsem ze svých pokladů jedinej zvon,co doma mám. Mám ho po babičce Albíně,je trochu větší,než moje dlaň, a je na něm z jedné strany vypouklá šestka a z druhé strany kříž,kde pod příčným břevnem jsou písmena L a U,vypadá,že je z mosazi a jeho zvuku se můj slepej pes nebojí,zatímco jiných intenzívnějších zvuků se leká. Tenhle zvonek zvoní vysokým tónem a hodně hlasitě, psisko dá hlavu na stranu a poslouchá... A neštěká ani se nebojí.

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 10.9.2009 9:13

Je to možná opovážlivost,co teď napíšu,ale napsat to musím. Znala jsem jako dítě paní Sobotkovou Růženu,sloužila zamlada ve Vídni na Mariahilfestrasse u bohaté vdovy. A za komunistů měla malinkatej důchod,jelikož si za celoživotní úspory koupila hokynářství a byla tedy buržoazní živel. A tahleta paní měla doma hodiny pendlovky. Já vím,že to se zvonama nesouvisí,ale souvisí to s husím sádlem.
Když pendlovky přestaly jít,paní Sobotková sundala pendlovky ze stěny,dala na stůl,rozebrala je na kolečka,namazala husím sádlem,zase to všechno složila a pověsila na stěnu a pendlovky šly..... Mně to přišlo jako div divoucí ,tak si dovedete představit,jakou ouctu ve mně vzbuzuje zvoníkovo vyprávění o údržbě zvonů. To je celá věda.

Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
tlapka, 9.9.2009 13:12

Já jsem přesvědčena, že to není vůbec jednoduché zvonit na zvony, vždyť to jsou kila hmoty, a přemýšlím, zda by se Zvon mohl nějakým neurvalým zacházením i poškodit? Zonovina je zvláštní slitina, musím se na to podívat.

Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 10.9.2009 14:24

třebas urvat..:-)

Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 10.9.2009 9:06

S tím zvoněním to opravdu není jednoduché. Četla jsem,že Zenovej Mistr když sedí v chýši a jde k němu ten,co se u něj chce učit,musí onen adept zazvonit při příchodu na zvonek u vchodu. Podle zvuku,podle toho, j a k zvoní,Mistr usoudí,zda adept je vhodným učedníkem. Když ne,už u dveří ho zastaví a řekne: ANI NECHOĎ.....
Může se to někomu zdát divné. Mám u vchodových dveří takovej krámskej zvonek,co cinkne,když se otevírají dveře. Po letech přesně podle toho,jak to cinklo,poznám,kdo vešel. Je to jako rukopis,je v tom dynamika a charakter pohybu toho individua. Když je naštvanej,pozná se to... Tak to je...

Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
slayd, 10.9.2009 15:48

Dnes poslední výzva: pozor na sekačky!!!!
Už třetí děcko... tohle nikdy nebejvalo... P.S.

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 10.9.2009 17:56

A víš proč to nebylo Slayde?
Protože lidi měli bezpečný kosy, srpy a... kladiva. He,he,he...

Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 10.9.2009 20:46

nejlepší kosu má Zubatá. Super bezpečná pro všecky!

Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
., 11.9.2009 22:48

No Zvoníku, a přesto se i kdysi dávno ( v období „mezi vládou kulaků a vládou podnikatelů“) stal následující příběh:

Dědeček šel s kosou na pole sekat jetel. Vzal s sebou dva malé vnoučky. Jetel byl pěkný, vysoký, dědeček starý a poloslepý, vnouček maličký a neposedný. I vlezl vnouček do jetele, dědeček sekl do jetele, děcko z jetele zařvalo bolestí a dědeček zjistil, že sekl vnoučka špičkou kosy do krku. Naštěstí nepřesekl klukovi krční tepnu, a proto vnouček nevykrvácel, rána se mu zahojila a dnes je z něho úspěšný podnikatel.
V každé době někdo něčím seká, v každé době jsou „sekáči“ a „posekaní“, v každé době někomu teče krev. Ale tolik mnoho sekačkami posekaných dětí, jako je letos, dříve opravdu nebývalo. :-(

Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 13.9.2009 16:33

To je pravda. Tolik posekaných dětí opravdu nebejvalo...
Ono za komunistů se vůbcec špatně nežilo, v létě bylo vedro, v zimě sněžilo, a na jaře byly všude povodně, to jste, milé děti, přišly vo hodně...
Když to budeme brát z pozitivního hlediska, tak dnes máme o to míň situací, kdy např. koňský povoz přejede člověka nebo mnohem míňkrát se stane, že od louče někomu vyhoří jeskyně.

Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 14.9.2009 12:34

A taky je míň trnů v patě a třísek v dlani,zato víc platfusu a namoženejch šlach z myši...
Koťata se netopí v pytli v potoku,ale rovnou škvařej v mikrovlnkách. Civilizace pokročila do vyššího stádia,he he.

Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 14.9.2009 12:38

A v potocích ubývá vody a ony se ty koťata (prý) dosti šprajcujou. Nechtějí dýchat vodu.

Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 14.9.2009 14:18

ne a ne. Proto ta vyspělá technika dneska....:-(

Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Juras, 14.9.2009 13:03

Můj synek má od kosy jizvičku nad okem. Od té doby si dával pozor, kde se motá, když děda něco dělá. :-)

Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 14.9.2009 14:16

Je to zkrátka tak,že dnes maminky svým dětem vše vysvětlují,zatímco robě při té přednášce chytá lelky a posléze si stejně dělá,co chce. Matky rezignují a ve vžsledku poslouchají své děti ,misto aby tomu bylo naopak... Neposlušnost jde tak daleko,že už jde o život. Jedněch i druhých. A to vše pod rouškou svobodné osobnosti dítěte. Namísto samostatného ukázněného dítěte,které zná své meze a zná své jistoty,mají doma nevychovaného spratka plného vnitřní nejistoty a z toho plynoucí agrese. Pánbu jim to vše požehnej.... Ale těch případů se sekačkama ještě přibude.

Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 14.9.2009 14:21

Budou se vyrábět sekačky na nepřizpůsobivé děti.;-)

Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 14.9.2009 14:43

Spíš na ty rodiče.... Říká se tomu homogenizátor - ušlechtile,aby to tak nevypadalo. A sešrotuje to v drůbežárnách nežádoucí drůbež,usuší se to na granule a pak se to předhodí těm živejm....
Předpokládám,že tenhle pokrok pro nás průkopníci vědy už taky chystají..:-(

Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 14.9.2009 23:02

Navrhuji jednoduché řešení:
Budu-li chtít sekat zahradu sekačkou, zavřu spratka do pevné klece, ať se třeba zvencne, abych měl klid na práci a po trávoseči zdravé děti... On to jednou pochopí... A když ne, žádná škoda, protože bude mít hlavně všechny nožičky a ručičky, aby mohl dělat jiné vylomeniny.

Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 15.9.2009 11:46

Pošlou na Vás policii a budete obviněn z týrání dětí;-)

Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
., 16.9.2009 23:00

Mám připomínku:
Za zavření dítěte do klece (aby se nedostalo pod sekačku) nebo za násilné ostříhání jeho zavšivených vlasů, asi je dnes možné člověka obvinit z týrání dítěte.

Naopak ale výrobce nebezpečných sekaček nebo výrobce neúčinných prostředků proto vším, si nikdo nedovolí obvinit, protože to jsou PÁNI PODNIKATELÉ, kterým je současnými zákony zaručeno právo neomezeně vydělávat na jejich nekvalitních a nebezpečných výrobcích. :-(

Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
., 16.9.2009 23:19

Ani se Vám Zvoníku nedivím. Do věže za Vámi totiž těžko polezou lidé, kteří mají permanentně úzký repertoár vlezlých otázky typu: „Kde děláte ? Kolik berete? Jaké máte auto ? Kde bydlíte a kolik platíte nájemného ? a Kde máte garáž ?“ Tento poměrně početný typ všetečných lidí nesnáším, a proto jsem také osobou poměrně nespolečenskou. :-)

Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 17.9.2009 12:59

výhoda věže! Na stará kolena nařídím synátorům,aby mi věž postavili na ostrohu na konci dvorka... Budou mi tam muset donášet chleba a kafe a já si to na kladce vysoukám nahoru. Přijatelné stáří!

Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 17.9.2009 14:13

Maryša na haluzi.

Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 17.9.2009 21:36

Kdeže,Alfonsi. Stromy tam sice jsou,ale já vydržím. Vydržím ještě nějaký čas,když Bůh dá. ;-)

Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Alfons, 21.9.2009 0:22

Když si uvědomíme že na nás čeká nebeské království se všemi jeho výhodami oproti pozemskému životu, jsme na to tom dobře. Ateisti tyto vyhlídky nemají.

Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Juras, 21.9.2009 8:55

Houby nebeské království. Jako bys neznal reklamky...

Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 21.9.2009 16:37

Nebeské království ano,ale pro duchovní bytosti. Země byla stvořena pro lidi,aby na ni žili. Je pozoruhodné,co lidí se těší na nebeské království a všema pařátama se drží země... Na vzkříšení nevěří,ale na život po životě ano..... Já tomu nerozumím....

Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 22.9.2009 17:34

Já tomu rozumím. Člověk je tvor, který potřebuje neustálou změnu. Odejít do nebeského království je jako dát si věčnou dovolenou na jednom místě. A dovedete si představit mít celý věčný život dovolenou? Ti líní možná. To je velice lákavé, ale přitom šílené. Navíc tam neexistuje pojem o čase. Není žádné včera, dnes a zítra. Není tělo. No, prostě nuda až k smrti. A vůbec nevím, budou-li tam zvony. To radši budu zatím tady dole...

Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
ivana Kozárová, 22.9.2009 17:52

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo připravil Bůh pro ty,co ho milují... Aby to nakonec nebylo tady na Zemi po vzkříšení,- mám na mysli obnovenou planetu.....

Odp: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Saw, 14.9.2009 23:10

Satan z Vás má radost!

Odp2: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 15.9.2009 18:09

Proč zrovna satan? Když už, tak andělé strážní tím mohou mít méně práce přece? Anebo se mohou věnovat někde jinde, kde je to potřebnější a nechává se spratek běhat kolem sekačky v chodu, a proto se v jiných případech nic nestane.
Že mám pravdu, tak to si může každý udělat statistiku o tom, v kolika případech, kdy děti běhaj kolem běžící sekačky, se nic se nestane, proti tomu, kdy také běhaj a stane se... Myslím, že mrtvejch dětí na silnici je např. víc než těch posekanejch. Tak proč zrovna satan?

Odp3: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
Saw, 17.9.2009 0:20

Protože satan má rád když si dete po svym a ostatní máte v pi*i.

Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy?
zvoník, 22.9.2009 17:40

Já si jdu po svým... Hmm. Možná... Ale v tom jaks napsal mám jen ty, kteří si o to řeknou. A někdy tam lezou ouplně sami...

Štěstí je cesta.
., 22.9.2009 22:14

Štěstí je cesta (Neznámý autor)
Přesvědčujeme sami sebe, že život bude lepší, jakmile se oženíme nebo vdáme, až budeme mít první dítě, potom další. Pak jsme otrávení, protože naše děti nejsou dost staré, a těšíme se, že všechno bude fajn, až budou starší. Pak jsme zničení, když dorostou do puberty a my se s nimi musíme zabývat. Domníváme se, že až jim bude přes dvacet, budeme určitě šťastnější.

Říkáme si, že budeme spokojenější, až se náš manžel či manželka srovná, až budeme mít hezčí auto, až odjedeme na dovolenou, až konečně odejdeme do penze. Pravda je taková, že není lepší čas na to být šťastný, než právě teď. Jestli ne teď, tak kdy? Váš život bude vždycky plný problémů. Je lepší si to připustit a rozhodnout se být šťastný navzdory tomu. Tak strašně dlouho se zdálo, že život začne každou chvílí. Opravdový život. Ale na cestě k němu se vždycky vyskytla nějaká překážka, nějaké trápení, práce, co je třeba dokončit, čas, co je třeba obětovat, účet, co je třeba zaplatit. Pak teprve se domníváme, že začne život.

Konečně mi došlo, že tyhle obtíže jsou život. Díky tomuto názoru jsem pochopil, že ke štěstí nevede žádná cesta. Že štěstí JE právě ta cesta. Takže si vychutnávejte každou chvilku. Přestaňte čekat na to, až skončí škola, až dojdete domů, až shodíte pět kilo, až naberete pět kilo, až začnete pracovat, až se vezmete, až bude pátek večer nebo neděle ráno. Přestaňte čekat na nové auto, na splacení hypotéky, na jaro, na léto, na podzim, na zimu, na prvního či patnáctého v měsíci, až budou hrát vaši písničku v rádiu, až zemřete, až se znovu narodíte… než se rozhodnete být šťastni. Štěstí je cesta, ne cíl cesty. Není lepší příležitost být šťastný než TEĎ ! Žijte a užijte si tento okamžik. (Neznámý autor).

Teď se zamyslete a zkuste vyjmenovat:
1) 5 nejbohatších lidí na zemi. 2) Posledních 5 vítězek Miss Universe. 3) Posledních 10 laureátů Nobelovy ceny. 4) Posledních 10 laureátů Oscara za herecký výkon. Nejde to? Celkem těžké, že? Nic si z toho nedělejte, tohle si nepamatuje nikdo. Potlesk odezní! Na ceny sedá prach! Vítězové jsou brzy zapomenuti.
Nyní vyjmenujte: 3 učitele, kteří přispěli k vašemu vzdělání. 2) 3 přátele, kteří vám pomohli, když vám bylo nejhůř. 3 ) Několik lidí, díky nimž jste si připadali výjimeční. 4) 5 lidí, s nimiž je vám dobře. Je to schůdnější? Je to snazší, že ano? Lidé, kteří ve vašem životě něco znamenají, nenosí nálepku “nejlepší”, nemají nejvíc peněz, nesklidili největší ceny… Jsou to ti, na kterých vám záleží, kterým záleží na vás, kteří budou vždycky a všude stát za vámi.

Před nějakou dobou stálo na startovní lajně Olympijských her v Seattlu devět atletů, všichni mentálně nebo fyzicky postižení. Zazněl výstřel a začal závod. Ne každý běžel, ale každý se ho chtěl zúčastnit a vyhrát. Běželi v tříčlenných skupinkách. Náhle jeden chlapec zakopl a upadl, udělal několik přemetů a rozbrečel se. Ostatních osm závodníků ho uslyšelo. Zpomalili a ohlédli se. Zastavili se a vrátili se… Všichni… Vedle chlapce si sedlo děvče s Downovým syndromem, objalo ho a zeptalo se: „Už je ti líp?” Pak všech devět společně prošlo cílovou lajnou. Všichni diváci tenkrát povstali a tleskali. A ten potlesk trval hodně, hodně dlouho... Lidé, kteří to viděli, o tom stále mluví. Proč? Protože hluboko uvnitř dobře víme, že když sami něco vyhrajeme, není to v našem životě to nejdůležitější.
Nejdůležitější věcí v životě je pomáhat k vítězství ostatním. I kdyby to mělo znamenat, že zpomalíme a změníme svůj vlastní závod. Svíce nic neztrácí tím, když zapálí další svíci.

Odp: Štěstí je cesta.
zvoník, 25.9.2009 11:54

I když máš, Tečkočárko, jinak ve všem pravdu, tak s tím štěstím, že je jako cesta (neznámý autor), bych to nepřeháněl. Protože bys taky musel napsat, co je smůla. Protože to je nejpravděpodobněji také cesta. Jiný autor říká, že štěstí je jenom muška zlatá, ale už jsi někdy viděl skutečně mušku zlatou? Pochybuji... Někdo může považovat za štěstí, když se na něj vykálí za letu pták, protože je to skutečně značná náhoda. A jiný to považuje za smůlu, protože si musí dát kvádro do čistírny a ptáka by nejradši zastřelil.

Odp2: Štěstí je cesta.
., 26.9.2009 14:43

Záleží zvoníku na tom, jaký by to byl pták. Ale vpodstatě se střílet nemají žádní.

V Beskydech se prý vypouštějí opět do přírody odchovaná mláďata orla skalního. Prý jsou jako nejslabší maličká mláďata ( prý nadbytečná , která by v přírodě nepřežila) odebraná někde na Slovensku z hnízd tamních divokých orlů a pak je v nějaké záchranné stanici odchovají a vykrmí už zhojené, dříve vysokým napětím zraněné orlice. Prý se takto podaří ročně zachránit a v Beskydech do přírody vypustit dva až čtyři vzácné orly.

To s lidmi se nikdo tak nepáře, aby propuštěnému člověku našel někdo (nejlépe ÚP) nějakou práci někde jinde, třeba na Slovensku. Člověk zkrátka pro dnešní společnost není tak vzácný, jako orel skalní, a proto člověka netřeba chránit. Možná ta záchrana orla skalního v Beskydech bude velmi úspěšná, protože se tam ti vypuštění orli začnou živit propuštěnými bezdomovci; jak psal Alfons, v lesích se to prý českými bezdomovci začíná už jen hemžit. :-(

Odp3: Štěstí je cesta.
zvoník, 26.9.2009 21:32

A víš proč se lesy hemží bezdomovci? Protože oni v souboji s orli skalními vítězí a z hladu je žerou! A to nejsou jen orli skalní!

Odp: Štěstí je cesta.
slayd, 25.9.2009 12:52

Kdyby to tak viděla a prožívala větší část lidské populace, byl by tu nejspíš ráj ma Zemi.
Miliony hlupáků to však vidí jinak a proto všichni musíme žít v pekle! Amen. P.S.

Odp2: Štěstí je cesta.
., 26.9.2009 14:24

Slayde, děkuji za pěkný komentář.

Štěstí je cesta
Neuvedeno, 27.9.2009 7:11

Tečka s čárkou se vyjádřila opravdu hezky o stěstí, ale nutno říci, že je to zcela idealismus. Správně bylo řečeno, že štěstí je jen muška zlatá. Je to pocit, který trvá jen nepatrnou chvíli. Například, když udělá člověk nějakou obtížnou zkoušku na vysoké škole a řekne si tak konečně už jí mám za sebou. Jenže přijde zase další zkouška.
Chtěl bych se teď zmínit o hlavním tématu, tedy o zlu.
Jsou lidé, kteří věří v Boha a ti se drží desatera božích přikázání. Tím se snaží chovat se správně a nekonat zlo. Život je složitý a mnozí lidé si nedovedou odůvodnit vše na světě pomocí fyzikálních zákonů a tak se upínají k Bohu. Jenže si leckdy neuvědomují, že tím, že věří v něco co nebylo nikdy nikým dokázáno je pouze víra a s pravdou to nemá nic společného. Jsou pak snadno manipulovatelní, lidmi, kteří je oblbují. Je to tak pro malé děti, kteří jsou na počátku lidského vývoje a věří na pohádky. Někdo bohužel ani v dospělosti nevyspěje na tolik, aby pochopil, že bůch neexistuje. Jiní dospělí zase se tváří, že věří v boha jen s toho důvodu, že mají malé děti a mohou takto je snáze vychovávat. Jenže ty děti potom dospějí a vyčítají rodičům, že jim celý život lhali o bohu, který neexistuje. Jiní lidě zase tak dlouho věřili v boha, že v dospělosti z něho mají strach, že je potrestá, přestanou li v boha věřit. K tomu nevěřit v boha je třeba odvaha. Tu bohužel nemá zase tak moc lidí, kteří jednou začali věřit v boha. Né náhodou nevěří v boha více mužů než žen. Ženy jsou bázlivější a proto mají strach přestat věřit v boha. Leckdy se jim ani nedivím. Jsou totiž na světě takoví náboženští fanatici, kteří jsou schopní udělat nevěřícímu na světě peklo na zemi. Né nadarmo neuvádím zde svoje jméno.
Teď bych chtěl říci o dobru a zlu něco z materialistického názoru. Tím tedy nemyslím názor nějakého komunistického teoretika, ale názor který vyplývá z fyzikálních teorií o hmotě. Prostě člověk se vyvinul z původních nejmenších forem života pozvolným vývojem. Tenkráte prostě jedna živá hmota živila druhou živou hmotu a některé živé hmoty se živily pozůstatky odumřelé živé hmoty. Toto platilo po celou dobu až do vzniku myslícího člověka. Člověk se stal vrcholovým predátorem stojicím na samém konci potravinového řetězce. K tomu, aby se mohl uživit, musel zabít a sníst spousta poměrně vyspělých tvorů, jako je prase, kráva, ovce atd. Konal a koná tím zlo, že zabíjí tyto tvory? Člověk se nějak živit musí a kdyby tyto tvory nezabíjel on, rozmnožil by se na světě jiný vrcholový predátor na příklad tygr, medvěd, lev atd. a nahradil by člověka a výsledek by byl stejný. Člověk tedy musí zabíjet tato zvířata, která pojídá, ale měl by to dělat tak, aby zvířata zbytečně nemučil a aby je jen nezabíjel ze své marnivé touhy po kožešině a ostatní jeho tělo zbůchdarma vyhodil na svetiště.
No a teď se dostaneme ke vztahu mezi lidmi. Tam by mělo platit příloví: Co sám nechceš, aby ti bylo činěno nečiň druhým. Dále: Žij a nech žít. Dále: Neposmívej se lidské chudobě a lidské hlouposti, nevíš kdy do ní sám vepluješ. Ještě: Nepožaduj od druhého vysoký standard života, když prostě na to nemá peníze, zdraví a rozum a sám mu zdroje poskytnout nechceš.
Bohužel jsme stále svědky toho, že Evropská unie nás nutí do nějakého západního standardu, když přitom u nás jsou platy pětkrát nižší. Naši zákonodárci si berou na dluh peníze na úrovni lidí ze západní evropské unie a už ani nevnímají realitu běžných občanů Česka a klidně požadují tento standárd zápaních zemí také u nás. Lidé bohužel na tento standard nemají a tak vzniká situace vzkutku komická. Lidé se tváří jako, že se snaží dodržovat zákony, ale dodržovat je nemohou. Takže je dnes u nás bohužel kocourkov hadr. Není divu, že jsou pak poslanci nevážení, když se chovají jako zbohatlíci. Stejné je to i všude ve vyšších státních orgánech. Není divu, že je u nás tolik zla, když zlo je již přímo ve státních zákonech.

Odp: Štěstí je cesta
zvoník, 27.9.2009 16:22

Hmm, a teď babo raď...
Budu-li dítětem, budu Ti ve všem věřit, protože holt nevím. Jsem asi blbej a měl bych věřit propagandě, že? Co jiného mi zbývá... A bude to má víra! A než mít tuto víru, tak se jenom zeptám: A pročpak TO všechno existuje??? Není lepší klid, mrtvo, prázdno a bezživočišstvo pro existenci hmoty? Takové složité věci a organismy jako na Zemi žijí, se nemohly spustit samy odsebe nějakým fyzikálním nebo evolučním vývojem, přece? Proč člověku za tisíciletí nenarostly např čtyři nebo osm rukou, když od nepaměti potřebuje stále více pracovat? Proč má ústa na hlavě a ne třeba na břiše, aby si do nich lépe viděl? Až mi jen toto vysvětlíš, možná přestanu věřit ve stvořitele. A taky mi řekni proč je jablko kulaté a hruška protáhlá. To bys vědět mohl. A i když jsem jen tiskař, tak dokonce vím, proč je slepičí hovno z části bílé a není ta bílá zamíchaná do té tmavé zelenohnědé. A proč takové hovno nemá člověk. Tak to už bys vědět mohl, ale v Bibli se to nedozvíš.
A aby Ti bylo veseleji, posílám Ti vtip:
Sejdou se na schůzi tři doktoři medicíny coby chirurgové a vyprávějí si o svých pacientech na operačním sále. První povídá: ,,Já mám nejraději umělce, protože uvnitř to mají všechno pěkně barevně zajímavé.„ Druhý povídá: ,,Já zase operuji nejraději inženýry, protože uvnitř mají orgány perfektně srovnané a očíslované.“ A třetí povídá: ,,A já nejraději operuji právníky a advokáty, protože ti mají jenom dva orgány - ústa a řiť, a ty jdou bez problémů mezi sebou zaměnit a nikdo nic nepozná."

Hm, a teď babo raď
Neuvedeno, 28.9.2009 21:22

Existuje Darvinova teorie o vývoji druhů, tam je vysvětleno, jak se pozvolna tvorové na této planetě měnili. Oni se totiž měnili nejen na úspěšné, ale též na núspěšné tvory. Ti neúspěšní tvorové, se dále nevyvýjeli, protože nebyli schopni konkurovat těm úspěšným.
Později se zjistilo, jak se dá úrčovat stáří nalezené kostry, či zkameněliny pomocí radioaktivity v hornině, v které se tato kostra nacházela.
Tím se mohly různé kostry porovnávat a začal se porovnávat vývoj druhu v pokročilejšího tvora, tak se na všechno přišlo včetně vývoje lidí.
Jak mohl vzniknout na světě život? Obyčejným zamícháním různých prvků hmoty, tedy vodíku, kyslíku dusíku a dalších při určité teplotě zcela omylem, stejně jako omylem přírody se vyvinula změněná forma tvora. Třeba v sopkách naplněných vodou, nebo ve vřídlech s teplou vodou, nebo mohly také přiletět s nějakou kometou. Mohla být přivezena nějaká bakterie z jiné planety, kde už byl život a ta planeta se rozpadla. Nedávno jsem slyšel v televizi, že zjistili vědci na nějaké kometě myslím metan, což by znamenalo, že se musela setkat se životem při nejmenším rostlinným.
Vždyť jste se toho stal svědkem zaručeně také, že jste se setkal s člověkem, kterému nenarostl nějaký prst, či nějaký článek prstu. No a když náhodou naroste někomu větší mozek, nebo lépe upravený mozek, tak je to genius. Když se mozek vyvine naopak nepříznivě, tak je to třeba blázen. Jen díky těmto variantám, které si musí odtrpět spoustu chudáků se vyvine jeden úspěšný jedinec a ten pak si leckdy myslí, že je chytrý proto, že se pečlivě učil a ono to může být třeba jen tím, že se mu omylem učinila změna v organismu. To jsou ty paradoxy života.
S tím tvarem hrušky je to také tak. Ten úspěšnější tvar převálcuje ty méněúspěšné tvary hrušek. Tedy má třeba větší úrodu semen a tím zaujme vítězné místo v obsezení plochy země atd. Zajisté jsem u toho nebyl, ale nějak tak to funguje. Podívejte se teď na rostlinný druh Bolševník, nebo na ty velké plže jak se u nás teď prosazují v přírodě a nic se s tím nedá dělat. Vyvinul se uspěšnější druh.
My také za čas. bude-li ještě chvíli trvat ozonová díra tak budeme rádi, když budeme mít od přírody barvu snědší, abychom lépe odolávali slunečnímu záření, protože ty bledé tváře dostanou rakovinu kůže. Už dnes je výskyt rakoviny kůže enormně vyšší, než býval před deseti lety. Bude dobré si dojet pro manželku do Indie, aby děti tak netrpěly rakovinou kůže.

Odp: Hm, a teď babo raď
zvoník, 17.10.2009 10:25

Tmavší manželku?
Jenže z fyzikálního hlediska by světlý povrch měl odrazit více škodlivých paprsků zpět ven, než tmavý. Tmavá pohlcuje, světlá odráží. Tak jak je to s tou kůží?
A jak je to vůbec s vývojem lidí?
Slyšel jsem zajímavý a dost hustý vtip:
Čtyři podnikatelé se baví o svých synech jak si vedou ve společnosti: První povídá: ,,Můj syn má tolik peněz, že mohl své přítelkyni k narozeninám koupit poslední model BMW.„ Druhý se chlubí: ,,A můj syn, ten je tak bohatý, že ten mohl své přítelkyni koupit k narozeninám úplně novou vilu!“ A třetí na to: ,,Můj syn si také vede velmi dobře. Ten koupil k narozeninám své nastávající nejmodernější jachtu.„ A čtvrtý se pochlubí: ,,No teda, to jsou na tom vaši synové sice dobře, ale můj syn je nejbohatší! Ten, i když je teplouš, tak ten teď nedávno dostal, představte si, od svých přátel úplně nové BMW, vilu a jachtu!“

Odp2: Hm, a teď babo raď
ivan, 17.10.2009 15:30

Pigment,- kožní barvivo, působí jako ochrana před ultrafialovým zářením a zabraňuje jeho pronikání do hlubších vrstev kůže. Proto se běloši musí dodatečně patlat krémama s filtrem, aby jejich méně odolná kůže byla ničena pomalej. Zvlášností je, že černou kůži má taky lední medvěd. Toho, koho vnímáme jako nejbělejšího tvora je ve skutečnosti ,,černoch. Jeho bílá srst je ve skutečnosti světlovodným dutým vláknem. V polární oblasti, stejně jako ve vysokých horách je sluneční záření daleko intenzivnější než už odfiltrované v nížinách, jeho ,, duté vlákno,, vede světlo až pod jeho srst ke kůži kde se teprve vyzáří jeho teplo, to ho ho ohřívá, jinak by byla jeho energetická bilance brzo na nule. Lední medvěd potřebuje stejnou ochranu pigmentem jako černoši na rovníku. Ostré slunce ti dokáže vytopit kabinu letadla i v mrazech pokud dopadá ve vhodném úhlu, někdy tě ohřeje až je ti horko. Jak je vidět, tak s tou kůží to může být i jinak než si obecně myslíme.

Odp3: Hm, a teď babo raď
tlapka, 13.1.2010 12:47

Nakonec mně to bylo vždycky divné že ten protisluneční pigment je černý. Ale vlasy by měli mít černoši zrcadlové aby se světlo odráželo ven.

Odp2: Hm, a teď babo raď
Juras, 13.1.2010 13:07

Zvoníku, to je další ukázka tvých krátkozrakých úvah. S tím pohlcováním světla máš pravdu, ale co tím chceš říct? Vždyť není řeč o tom, kolik kůže pohltí světla, ale jak je proti tomu světlu odolná. Nějaké slovo ve větě ti připomene určitou banální znalost, která s probíraným problémem nesouvisí, ale Ty si tam vždycky nějakou souvislost najdeš, potom se divíš.

Teď byla řeč o děděných vlastnostech kůže, ale stejný efekt uvidíš i u bělocha. Když vyleze vápnově bílý (neopálený běloch po zimě) člověk na sluníčko, během pár minut se spálí a několik dnů bude plakat. Když už má ale kůži vytrénovanou a je opálený, neuškodí mu ani delší pobyt na slunci. Přitom ti je to ale určitě divné, protože vápnově bílý člověk by měl většinu světla odrážet, ne? :-)

Uvědom si nejdřív aspoň nějaké další souvislosti, než začneš vyvozovat (podle tebe logické) závěry.

Pane „Neuvedený“,
., 28.9.2009 21:44

napsal jste celkem rozumný a moderní názor, se kterým se stotožňuji. Jenom podoktnu a doplním, že i ten na první pohled „největší genius“ má pravděpodobně ve svém genofondu skryté zakódované různé nevhodné, dokonce škodlivé, dokonce letální vlohy, o kterých ani neví; tyto geny se mohou projevit až během jeho pozdějšího života ( např. duševní choroba nebo jiné choroby fyzické), nebo se mohou přenést na jeho děti a tam se teprve projevit.

Takže:
Nikdo není dokonalý, a vůbec už ne ve všem. Jenom velikánské je neoprávněné sebevědomí, nabubřelost a sklon k despotickým manýrům některých lidí, kteří se dostali k neomezené moci nad svými spoluobčany.

Odp: Pane „Neuvedený“,
Juras, 13.1.2010 13:08

Co je letální vloha?

Odp2: Pane „Neuvedený“,
Juras, 13.1.2010 13:13

Už asi vím, ale zajímavé - to slovo jsem snad v životě neslyšel. :-)

Odp: Pane „Neuvedený“,
tlapka, 13.1.2010 13:51

Nikdo není dokonalý atd... a není to možné změnit nebo zlepšit. Co se týče „geniů“ co jsem poznala úžasné intelektuály v jejich odborných kruzích vynikající, jejich intelekt je nerovnoměrný a potřebují pomoc v praktických věcech ze strany druhých lidí, většinou to odnesly manželky.

Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 3.2.2014 6:14

Myslim že je to jednodušší než jak to vypadá. Podle me je zlo v podstatě slabost člověka a z toho následně odvíjející se povahové rysy zla. Čili nespokojenost jako taková, se vším, se sebou a s každym. Z toho pak dle osobnosti následné chování jedince. Někdo s tim začně něco dělat a pracovat na sobě ( silný ), jinej ( slaboch ) začne kolem sebe plivat a škodit protože se na nic jiného nezmůže a než aby unesl frustraci že mu nic nevychází a nemá se dobře, začne být zlý. Asi hodně zjednodušeně, ale uvedu rovnici, dobro = síla, zlo = slabost.

Odp: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Lipovan (Z.), 3.2.2014 12:54

Absolutní nesouhlas. To by znamenalo, že například politické elity jsou ztělesněním dobra, což snad nemůže myslet vážně ani ten nejobratnější převlékač kabátů. Spíše bych viděl člověka jako takového coby ztělesnění zla. Člověk je svým založením zlý, je původcem, nositelem a vášnivým rozsévačem zla. Příroda se chová přirozeně, tudíž není projevů zla schopna. Jen ten vývojový zmetek homo sapiens se poněkud vymknul přirozenému řádu. :-)

Odp2: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 3.2.2014 13:34

A proč by mělo znamenat že politici jsou ztělesněním dobra? A myslim že nikdo neni založením zlý. Kdyby tomu tak bylo, zlo by vyhrálo, protože se nejde do nekonečna přetvařovat a nakonec by se to tu muselo požrat všechno navzájem. Právě že dobro je základ už od narození mimina. Jak roky běží, nabaluje se na sebe maska aby se člověk cejtil bezpečněji. Někdo přivírá oči a už zapoměl že jako mimino je měl dokořán, než dostal první rány a začal se schovávat za masku. Příroda se nechová zle, pouze jak jste napsal přirozeně, ovšem tvrdě. Lidskost tam chybí. Zvířata si nepomáhají a nedávají si přednost při hodování. Nažere se nejdřív ten nejsilnější a nemá ohledy na druhé. Člověk se svou myslí tohle dokáže, to je ta duše. Ovšem slabý kusy a že jich je hodně, všechno zneužijí a vzniká zlo. -) Můj názor.

Odp3: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Tlapka, 4.2.2014 12:24

Nesouhlas. Dobro je maskované zlo nebo strach.

Odp4: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 4.2.2014 12:28

Takže nevěříte že jsou lidi kteří jsou opravdu a skutečně dobří?

Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Juras, 5.2.2014 7:58

Těžká otázka. Spadají mezi opravdu a skutečně dobré věřící lidé, kteří se snaží chovat dobře, protože se bojí božího trestu?

Odp: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Platfus, 3.2.2014 17:00

Já myslím, že je to složitější, než to vypadá :-). Rozumím ti, ale tenhle přístup má jeden zádrhel. Být dobrý v tvém pojetí znamená být dost silný k tomu konat dobro. To ale samo nic nevysvětluje. Otázka, jak by měl člověk jednat a proč nějakému jednání máme tendenci přisuzovat mravní hodnotu je jedna z věčných otázek. Jedni se soustředí na hledání ctností, které člověka předurčují k tomu jednat dobře (Platón, ...). Pro Aristotela bylo mravné jednání dovedností, která se uplatňuje v dané situac a která se dá osvojit asi jako když se snažím najít střed nakresleného kruhu. Jiní zase vyzdvihují univerzální povahu dobra - zatímco běžné jednání hodnotíme podle toho, jak směřuje ke svému cíli. mravné jednání by mělo mít hodnotu samo v sobě. Kantům kategorický imperativ ze všeho nejvíc připomíná o dost méně vzletnou poučku „jednej tak, jak bys chtěl, aby se k tobě chovali druzí“. Ovšem čím více podobné teorie získávají metafyzické založení, tím víc se vzdalují životu, vymýšlejí je důstojní pánové akademici, kteří budí dojem, že snad ani nejednají ;-).

Tvůj postoj má podle mého nejblíž ke dvěma pozicím, které se ovšem vzájemně míjejí. Jedním je křesťanská etika, která tu chybějící neznámou nachází v bohu. Zlo je nedostatek dobra, asi jako tma vzniká tam, kde nedosáhne světlo (Augustin), nakonec to je i postoj hlavního článku. Etice sluší pevné zakotvení hodnot, ovšem to z mého pohledu zajímavé začíná tehdy, když na místo boha dosadíme opět člověka, ovšem v protikladu k tezi etického relativismu „člověk je měrou všech věcí“ - odtud existenciální etika (i když jedna její větev je křesťanská). Takové počínání připomíná prince z pohádky, který si zvolí trnitou cestu za štěstím i když může jít už prošlapanou. Líbí se mi dvě formulace "Existence se uskutečňuje v člověku buď jako 'být' nebo jako 'mít'„ (G. Marcel) a “Etika je dialog, ve kterém nacházím cestu. Důsledným uplatňováním odpovědnosti se postupně stávám sám sebou.„

Tyhle otázky mě taky zajímají, ale nedá se říct, že mají nějaké rozuzlení. No a pak tu mezní situace - jak se vztahovat k takovým věcem jako “milosrdná lež„, “vražda na tyranovi„, popř. “ublížení z nedbalosti"..?

Odp2: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 3.2.2014 17:45

Ano, sem docela rád že to někdo pochopil. Být dobrý znamená být silný na to aby člověk to dobro mohl konat. Ovšem i kdyby nebyl silný a dejme tomu musel kvůli „útlaku“ druhých trpět, tak i tak může jít cestou která ho jednou k tý síle dovede. A to je, že pokud trpí, nemusí ještě začít být zlej a nenávistnej. Může si zachovat určitou ušlechtilost která je taky známkou síly. Všechno je cesta a poznání. Záleží jakou cestou se člověk dá a čemu věří a rozumí. To taky záleží podle mě dost na IQ atd, aby člověk vůbec věděl že náká cesta je, natož se dát tou cestou útrap k zesílení. :-) Já prostě mám tuhle rovnici, dobro =síla a je to vidět přeci i na lidech. Ještě bych chtěl jen podotknout, že né každej, kdo vypadá jako silnej a lidé se ho bojí, je opravdu silnej. Opak bývá většinou pravdou a lidé se bohužel bojí jen těch slabochů s tvrdym xichtem a oholenou hlavou co se chovaj zle a nahání strach. A uzavřenej kruh je tu. Kdo se chová zle, je slaboch, protože síla se nepotřebuje dávat na odiv a ukazovat se. Síla má jen lehkej úsměv a srdce na dlani, protože to je hrozně těžký a kdo to dokáže, tak tu sílu musí mít, protože by jinak trpěl ;-) Děkuji.

Odp3: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 3.2.2014 17:54

No a na to nejdůležitější sem zapoměl, samozřejmě že nejdůležitější je láska. Láska jako taková, ke všemu a ke všem. Ale ted nevim jestli láska vznikne díky tomu že člověk nebude ubližovat a pujde cestou dobra, anebo jestli na to aby mohl jít cestou dobra, musí mít nejdřív v sobě lásku. Tohle nemám vyřešený, ale já na to příjdu jednou. -)))) ;-)

Odp4: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Vlastimil Čech, 3.2.2014 19:46

Slyšel jsem tuto úvahu:
Co je to tma?
- Tma je pouze stav nepřítomnosti fotonů světla... Sama o sobě (tedy bez existence fortonů)by tma neměla definici a tedy by neexistovala...
Co je to chlad?
- Chlad je stav bez tepla. Bez existence tepla by ani chlad neexistoval.
Co je to zlo?
- Zlo je stav bez Dobra. Tedy bez Dobra by ani Zlo nemohlo existovat...
.........
A neposmívejte se mi, nejsem filosofem, prostě jsem to jenom někde slyšel

Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 3.2.2014 21:13

Proč posmívat, to je taky slabost přeci. ;-) V poho, ale když tohle sou takový ty řečnický obraty, nevim. To se dá aplikovat ne všechno, hlad-sytost, mokro-sucho, atd atd. Já prostě myslim že bez dobra, by to všechno zaniklo a tudíž by neexistovalo ani to zlo. Mám takovou teorii, že zlu se daří jen ve většinové společnosti dobra, protože tam může parazitovat a ukájet se, ovšem jak parazit přeroste hostitele, zemřou oba. :-)

Odp6: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Zákys, 4.2.2014 6:18

Vy to musíte vědět, když ne, tak aspoň tušit
Jaký je logický protiklad bílé?
A co je ta většinová společnost?

Odp7: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Vlastimil Čech, 4.2.2014 23:47

Nu, předmět se pozorovateli jeví bílým, pokud světlo na předmět dopadající odráží se zpět k pozorovateli v té směsi spektrálních barev, kterou pozorovatel vyhodnocuje jako „bílou“. Tedy z jeho pohledu vyváženou, kompletní...Toto hodnocení se může lišit dle schopností pozorovatelů... včela má jinou škálu než kobra, nebo člověk-muž (:-))
..............
Protikladem bílé tedy jest ten stav, kdy je pozorovatelem sledované světlo neviditelné... tedy předmět je buď plně průhledným- pak dopadající světlo předmětem volně prochází, nebo jest předmět dokonale černým...veškeré světlo je beze zbytku pohlceno.
Jeví-li se předmět býti barevným, pak se odráží světlo jen některé složky spektra a nemůže se jednat o úplný protiklad oné směsi, kterou pozorovatel vyhodnocuje jako vyváženou, tedy v jeho hodnocení jako „bílou“...
............
Vysvětlit Vám, pane Zákysi, co se obvykle myslí výrazem „většinová společnost“ si netroufám... jedná se pojem sociologický či snad filosofický a k této věci se snad najde jiný besedník, který Vám pomůže... Doufám jen, že rada V.Č. aspoň ve věci barev Vám pomohla...

Odp7: Myslim že je to jednodušší než jak to...
ivan, 5.2.2014 6:17

Toto naznačuje přesně tvoje jednosměrné myšlení kdy věci jsou předem dané a důkaz je podpořen tvrzením místo přezkoumáním skutečnosti stavu.

Protikladem k Bílé může být i Bílý ve smyslu žena - muž.

Kde je v jasné otázce naznačeno, že jde o zdání barvy ?

Přesně toto způsobuje díry v myšlení jak rozpis na sportku, kdy je výsledek předjednán předpokladem bez ověření skutečného stavu a dále se kopíruje i s chybama vydávanýma za danou skutečnost.

Odp8: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Zákys, 5.2.2014 7:42

Zavřete rychle tu svoji prázdnou zátku na krk, sloužící na to, aby vám do něj nepršelo. Logika v učebnice matematiky tercie se bude předělávat. Právě vám to oznámilo ošklivé káčátko, které z nedostatku osobní fantasie si říkající ivan (běž domů Ivane čeká tě Nataša... volali jsme na vojáky sedící na bíle počmáraných tancích).
Mimochodem, vás jsem se neptal. Vy si zatím trénujte uhádnout při zavřených očích která ruka je pravá? Až se vám to podaří bez chyby třikrát za sebou, tak můžete přejít k obtížnějším úkolům. Třeba mlýnek rukama a stejný úkol... Pak s rukama pod stolem, za sebou,,,,, až do svého „konečného řešení.“ Utírání rekta správnou rukou je totiž pro pravičáka otázkou nejen cti, ale mnohdy života a smrti... Jsou známa sucidia při poznání vlastní vinou způsobená poskvrnění modré víry!
Je to dobrá rada. Připadá-li vám špatnou, není to moje vina.

Odp9: Myslim že je to jednodušší než jak to...
ivan, 5.2.2014 11:08

To Ošklivé Kačátko se mě náhodou moc líbí.

OK imatrikulace byl začátkem radiokorespondence, Otto Karel, ve frazeologii Oskar Kilo s TWR nebo službou AFIS. Na vnitrostátních letištích bych si klidně troufnul se prohlásit na přiblížení před vstupem do ATZ jako Ošklivé Kačátko. Škoda, že jsem tě tenkrát neznal, dneska bych mohl vyprávět jaký to mělo ohlas třeba na ÚCL.

Odp10: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Zákys, 5.2.2014 21:27

To jediné vám věřím. Konečně na svým!!!
Byl pěkný podzim a u nás v Hradišťu hrála Viktorka Plzeň. A také nás bez problémů přehrávala. Ale fandovství ví své... A tak se plným stadionem vždy když sudí pískl proti nám neslo jadrné slovenské a také slovácké „sudí kokóóóttt.“ Se Slováky si rozumíme již od středověku, kdy k nám do Strážnice, Hradiště a okolí z Horních Uher občas přitáhli vyzkoušet jaké máme hlavy „kluci“ třeba Matúša Čáka Trenčianského.
Ten sborový kokot na stadionu měl v sobě něco magického, a dýchala z něj historie. Tu jsem najednou kousek pod sebou na tribuně uviděl mužíčka v brejličkách jak se snaží také přidat, ale nějak se mu nedostávalo hlasu. Tak jak usilovně přemýšlel nad svým potvrzením rozhořčení z výkonu rozhodčího. Se zájmem z něj nespouštěl oči. Když tu nejednou jeho tvář již brunátnějící se rozjasnila a on po dalším písknutí vykřikl: „Ty, ty, ty ošklivé káčátko,“ a já jsem poznal jak se dá kvalitní, historií vyzkoušený termín KOKOT stupňovat až k dokonalosti. Kapišto, Ošklivé káčátko

Odp11: Myslim že je to jednodušší než jak to...
ivan, 5.2.2014 22:37
Odp6: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Tlapka, 4.2.2014 12:28

Člověk jak žil ještě v tlupách, tak zabíjel a jedl členy jiné tlupy. Nyní se to projevuje jinak ale ve stejném systému.

Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Platfus, 4.2.2014 11:16

Smrt je nedostatek života a proto se nás osobně netýká, protože jsme-li tu my, není tu smrt a je-li tu smrt nejsme tu my (staré sofisma) :-). Tak proč se tím trápit, že jo.

Odp4: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Juras, 4.2.2014 9:59

Oboje. A ještě víc cest. Každý ji má jinou. Většina lidí nemá vrozenu nezištnou dobrotu. Kdo chce, musí se tomu sám učit. A třeba i přes trochu sobecké moto „Když se k ostatním budeš chovat dobře, bude se Ti to vracet“. Je to asi úkol na několik životů. :-)

Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Livrak, 4.2.2014 10:33

Asi ano, když schází jedno z těchto dvou, je v silách člověka jej získat, ale je to těžký. -)

Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to...
Tlapka, 4.2.2014 12:30

To je úplně dokonalé. Kdo se rozhodne pro dobro tak to udělá aby se mu to vrátilo a v lidské společnosti tento mechanismus je potřebný.

Odp2: Myslim že je to jednodušší než jak to...
ivan, 4.2.2014 7:14

Zavolej, chcípnul mě telefon i s daty.(kontakty)

Jinak perfekt! ..... Hlava,pata.

Zvoníku, vrať se!
Lipovan (Z.), 5.2.2014 11:40

Opětovně hlasuji pro návrat zvoníka Vladimíra Molíka z Prahy 6, Vokovic. Ať tapetoval jak chtěl, byl solí Svíce. Byť vznětlivou a útočnou. Podpořte mou snahu o zvoníkovu rehabilitaci a napište mu také na jeho e-mail vojtech.ludmila@seznam.cz. Děkuji za laskavou pomoc. :-)

Odp: Zvoníku, vrať se!
Tlapka, 6.2.2014 17:43

Můžete jej ode mě pozdravovat? Psát mu zrovna já připadá mi troufalé-

Odp2: Zvoníku, vrať se!
Lipovan (Z.), 6.2.2014 18:35

To nejde. Už jsem mu popřál vše dobré a rozžehnal se. :-(

Dobro a zlo, toť otázka co je co...
Neuvedeno, 3.9.2014 0:02

Dobro a zlo, toť otázka co je co.
Jisté je však to, že sekce lidovci při Evropském parlamentu je velmi podobná bývalé komunistické internacionále ve východním bloku. Pouze se zde zaměnilo slovo pracující lid za jediného Boha a ducha svatého.
Ve jménu boha už bylo vybojováno mnoho válek. Stačí připomenou svatou válku za osvobození Jeruzaléma od nevěřících. Když přišlo toto křižácké vojsko do Jeruzaléma povraždilo všechny. Muslimy i židy.
Bohužel dnes mají tito lidovci téměř většinu v Evropském parlamentu a tak mají blízko k podobným akcím.
Evropa klesá na úroveň feudalismu.
Jediná naděje je to, že už technika postoupila tak daleko, že už se lidé nedají oblbovat s existencí Boha otce a syna a ducha svatého, jako to bylo kdysi.
Nechápu celou západní Evropu, že mohla těm lidovcům dát hlas. Je zřejmě mimořádně zaostalá. Zato se touží mít dobře na úkor těch druhých.
Opět se snaží oblbovat lidi. Začínají také válčit. Teď na příklad na Ukrajině. 750 tisíc lidí na Ukrajině vyhnaly z domova do Ruska. Rozbili jim jejich domovy, když chtěli mít národní stát. Stejný jako mají ti co proti nim bojují. Druhým ho uznat nechtějí.
Prostě máme tu protireformaci.
Západ a USA se bojí, že by také u nich chtěli národní státy a oni by přišli o své peníze vytištěné bez jakého- koli podložení nějakou hodnotou.
Místo, aby sami se snažili své obrovské dluhy splatit, tak raději znovu a znovu vytvářejí nové války. Už máme poblíž 50 milionů uprchlíků a bez domova. To je ta jejich politika dobra.

Odp: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
Vlastimil Čech, 5.9.2014 8:22

no, myslím to byl Černoch Makwalimba, který u zkoušky po absolvování misionářské školy na otázku: „Co je to zlo, Makwalimbo?“ odpověděl: „Zlo být, když někdo Makwalimbovi ukrást krávu!“... „výborně Černochu Makwalimbo, a co je to dobro?“ „Dobro být, když Makwalimba někomu ukrást krávu!“

Odp2: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
Zákys, 5.9.2014 17:43

A problém dobra a zla je vyřešen. Zlo má vždy černou barvu. Ale čo to tárám. Zapomínám na červenou. Dobro má podobu „milosrdného Samaritána“. A ten jak zříti vidno je přece běloch. dobro

Odp3: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
ivana Kozárová, 6.9.2014 20:14

A co takovej Lucifer,anděl,Světlonoš a přitom pán temnot...

Odp4: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
Vlastimil Čech, 7.9.2014 13:08

V. Semerád ve své úvaze „Čeští Heretici“ napsal: "Především odmítám přijmout, že Bibli napsal sám Bůh, jak stále tvrdí, někteří fanatici.Já naopak tvrdím, že pochází přímo od jeho protipólu ďábla a mám pro to velice logické a pádné důvody.Už protože tisíce let patřila nejprolhanějšímu národu světa, který se v Egyptě naučil falšovat všechno - a zejména dějiny. A dělá to s gustem dodnes. Viz neustále stoupající počet obětí holocaustu(™) (mám knihu vydanou těsně po válce, tam jsou uvedeny 4 miliony, dnes už je trestné (!) uvést číslo menší než 6 milionů - a pomalu to stoupá...).
Snad tohle by mohlo býti odpovědí?

Odp4: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
Vlastimil Čech, 7.9.2014 13:33

A ještě k otázce dobro x zlo:

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/

Upřímně řečeno, je to V.Č. tuze filosofické, nikdy jsem se o tento obor nezajímal a navíc jsem anglicky už dosti pozapomenul... :-( ty nuance mi unikají... ale třeba to někdo mladší, vzdělanější a se zájmem o věc pochopí lépe než V.Č.

Odp5: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
ivana Kozárová, 8.9.2014 15:03

Dualita,relativita pravd,channeling,autoakusace,separace,deprivace,matrace....
Pravda je jen jedna,dá se přečíst v očích dítěte a přezkoušet v ohni...S postupujícími zkušenostmi člověk dobře chápe,že čím je starší,tím míň toho ví. mám vybudovanou suchou zahradu z kamenů. Jak hodně prší,přestává být suchá. mech,vyrašilo kapradí,violky,vrbovka,kakost..... Chodím a škubu ven ten plevel a přijde dítě a začne mi tam nosit květináčky s pomněnkama,violkama. A zalejvá mi kapradí. A hned to vidím jinak a neodvažuju se nic změnit,nechám tam nejdřív diviznu a pak i ten kakost,stejně je zima nakonec spálí jako nás. To dítě ochraňuje život. A zakořenily ty violky a pomněnky. Mně by nezakořenily. Tím chci říci,že vodítkem by nám mohly být děti,co ještě zůstaly dětmi...;-)

Odp6: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
Platfus, 12.9.2014 21:07

To je moc hezká odpověď, Ivano, taková k vystřižení s tím, že si jí člověk založí. A pak jí třeba po letech najde v šuplíku.

Odp7: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
iva, 13.9.2014 11:53

Taky na to nedám dopustit, když někdy něco takového najdu má to kouzlo. Od Ivany je toho hodně, ale tohle si napíšu na čtvrtku a založím do knížky.

Odp7: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
ivana Kozárová, 15.9.2014 20:33

Až jsem se polichoceně zapýřila;-)Není to často,že mi někdo zvedne sebevědomí,he he,spíš naopak:-(

Odp6: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
iva, 13.9.2014 11:56

stále jsem si to četlA a uvažovala o tom. Jestli jsem to pochopila správně věříš v novou nmladou generaci. Tak y zjištuji, že i přes to, že hodně dětí jsou nevychovANÍ PARCHANTI SE MEZI NĚMA NAJDOU JEDINCI, CO TO ÚPLNĚ PŘEBIJOU A I V TĚCH ŠPATNÝCH JE HODNĚ DOBRA. sNAD SE TEN VESMÍT NĚJAK ČISTÍ DÍKY nové generaci

Odp7: Dobro a zlo, toť otázka co je co...
ivana Kozárová, 15.9.2014 20:30

Ivo,nevěřím. Je moc málo opravdových dětí.Rodičům se podařilo neslýchané. Už malé děti myslí na peníze,štítí se svých prarodičů a opovrhují dost brzo svými rodiči. Zatímco odložené děti po svých rodičích touží a myslí na ně každý den. Moje kamarádka mi vyprávěla případ dívenky,kterou její maminka v ožralosti posadila holým zadečkem na rozpálená kamna. že brečela. Když ta holčička vyrostla,s plastikou na zadku a genitáliích - starala se o svoji maminku se selháváním jaterním až do její smrti....Jsme podivní lidé. Já tomu nerozumím,proč to tak je. Jen nějak vnímám,že přibejvá zhoubných chorob a lásky ubejvá. Ne jako že bývávalo dobře,to ne. Ale s přibývající pohodlností a rozmazlováním dětí se stalo něco děsivého,ty děti ztratily cit. Snad proto,že samy netrpěly,nemají soucit s nikým.Nevím.A že se Vesmír vyčistí,o tom není pochyb!

Takže opět pozorujeme, jak hlavní...
Neuvedeno, 19.9.2014 1:02

Takže opět pozorujeme, jak hlavní atomové totality bojují o své souputniky, či kolonie. Hlava nehlava, jedna velmoc se snaží druhé ukroutit krkem. Pochopitelně ta nejsilnější nejvíc. Nejraději by vládla neomezeně na celém světě.
To by byl život. Jen by takhle ukázali prstem nahoru nebo dolu a někoho by popravili a oni by se na to dívali se svými milenkami, aby milenkám dokázali jak jsou úžasní.
Seženou si vždy stádo vlezdozadkounů a ti jim tleskají jako diví. Za to se tito tleskající mají jako prase v žitě.
Tak dobře se prý ti tleskající ještě v životě neměli.
Tak to bylo za socializmu a tak to je i dnes.
Vždyť monopol atomových mocností se nezměnil, jen jsme na druhé straně u té silnější mocnosti a děláme jako otroci, aby se tito nabubřelci měli jako v ráji.
Lidský život sem, lidský život tam. Je jim to zcela jedno. Hlavně když oni se mají dobře.
Zřejmě to bude až do zániku lidské civilizace. Jsme v postatomovém věku.
Podle vtipu již z dob prezidenta Antonína Novotného plníme příkazy na jedničku podle hesla Tomáš _to dáš posíláme střelivo a zbraně jednou tam, jindy onám vždy nezištně a zdarma.
Takže proč se snažit. Africké země se v toum už naučili chodit. Naši bezdomovci také. Ti snaživí brzo vystřízliví.

Odp: Takže opět pozorujeme, jak hlavní...
Zákys, 21.9.2014 9:41

Zdá se vám, že
obloha je příliš šedá?
Jděte s tím, kdo světlo hledá.
A vy jste za socialismu tleskal? Co vám vadí? Na čem pracujete, že vám to stojí za označení jako práce otroka. Když se čílíte, tak si raději zazpívejteBurcuje.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru