Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

15.9.2008 1:14

Nezadatelná lidská práva

Již několik století přísahají noví občané Spojených Států na „Listinu“. Zároveň se již obdobnou dobu postupně po světě prosazuje novověká forma demokracie. V našich podmínkách se používání nezadatelných práv a demokratických svobod stává mantrou, kterou se lidé zcela bezduše zaklínají, aniž by si lámali hlavu nad smyslem a významem použitých slov.

V novodobém jazyce se přes snazší přístup ke vzdělání velmi silně a rychle prosazuje množství deformovaných pojmů, přičemž se na pokroucení jejich významu podílejí dílem běžné omyly, radostně šířené sebestřednými médii, stejně jako cíleně vnucovaná falsa, která tvoří v současnosti významnější díl znehodnocovaného jazyka.

Z první kategorie lze uvést pojem „vodoznak“, který mylně používají při popisu ochranných prvků bankovek i uznávaní odborníci, přičemž mají zřejmě na mysli „vodotisk“. Vodoznak je totiž měřicí systém, který slouží ke sledování výšky vodní hladiny - v řece jako v kotli. (Vizte např. zde ). S použitím Google jest možno posoudit, jak dalece již jazyk zasáhlo toto znehodnocení odborného pojmu, jdoucí ruku v ruce se zapomenutím pojmu nesprávně nahrazovaného.
Do kategorie druhé patří termín přejatý z řečtiny - „energie“, které do češtiny uvedla fysika s velmi přesnou definicí. Pojem si však zcela bezostyšně ukradly různé okultní nauky, aby snáze přesvědčily o své rádoby exaktní povaze, zneužívajíce právě ty zlomky základního vzdělání z fysiky, které si lidé pamatují ze školy.

Podobně je na tom slovo „právo“, o správném chápání jehož významu se zdá každý být přesvědčen, ale ve skutečnosti se tento zřejmě původní český pojem zcela utápí v uměle vytvářené mlze zmatení. Často si tento pojem nedovedou zcela jednoznačně zařadit ani sami právníci (potěší mne ohlasy těch, kteří mi dokáží opak), čemuž je na vině význam tohoto slova v latině: „ius“ - právo, „iustus“ - spravedlivý, tedy činěný podle práva, což se samozřejmě nemusí krýt s významem „pius“ - spravedlivý, tedy učiněný poctivě! (Další zmatky zřejmě pocházejí ze zdánlivého překrývání latinských slov „ius“ a „lex“).

Pokusím se připomenout skutečný význam slova „právo“, tak jak jej chápalo české vědomí ještě poměrně nedávno. Připomínky tohoto významu lze ještě zaznamenat v různých oborech. Tak například na železnici bylo ještě před telegrafickým propojením jednotlivých stanic pro každý úsek trati vyhotoveno jediné traťové právo v podobě dlouhé obvykle zdobené tyče (to proto, aby ji mohl výpravčí snadno podat vlakvedoucímu z nástupiště). V následující stanici, kde bylo umožněno míjení protijedoucích vlaků toto právo vlakvedoucí zase odevzdal. Tím se velmi jednoduše zajistilo, aby na jednokolejný úsek nemohly najednou vyjet dva vlaky proti sobě (neb jen jeden by měl k tomu právo).
Podobně byl kusem vyřezávaného dřeva (obvykle v podobě ruky) vybaven rychtář na znamení toho, že smí použít násilí proti svým sousedům při rovnání sporů. Rychtář bez tohoto viditelného znaku své pravomoci byl obyčejným sousedem, a připletl-li se takto do hospodské rvačky, nikdo jej nešetřil. Jest v krásné literatuře pěkně zaznaménáno volání lidu: „Sem s právem“ a nikoliv „sem s rychtářem“, jak bychom mohli naivně očekávat my dnešní, kteří voláme policajty. Lze tedy bez přehnaných nároků na znalosti filologie uhádnout, že právo pochází od slova „pravý“ a je průvodním viditelným certifikátem pravosti nějakého pověření - přeneseně pověřením samotným.

Na základě těchto dvou příkladů si dovoluji vyřknout generalisaci: právo v lexikálním pojetí českém je zásadně prvek moci udělovaný - delegovaný na nějaký dočasně pověřený subjekt. Z povahy věci vyplývá, že bez garance moci vyšší, je právo nižšího subjektu zcela bezcenné. Je samozřejmé, že ve feudální společnosti křesťanského typu se vyšší moc legitimovala celkem snadno a pomineme-li otázky uznání nároku na určité dědictví doprovázené nezřídka účelově vyvolávanými spory, byla nad každou vrchností vždy ještě moc vyšší, a to i nad mocí absolutní byla tušena ještě moc Všemohoucího.

Popis práva by nebyl úplný, kdybychom zapomněli, že se k němu vztahovala zcela samozřejmě příslušná porce zodpovědnosti, z níž účty skládal právem obdařený subjekt tomu, kdo mu právo udělil.

Po této exkursi do významové historie českého pojmu práva, jsem připraven na připomenutí jiného českého slova, s významem odlišným, nicméně mnohem naléhavějším: „nárok“. Tento je jakýmsi právně zformulovaným vyjádřením slova „potřeba“. Jsem již dost starý na to, abych mohl z vlastní zkušenosti prohlásit, že jsem viděl hodně dětí narodit se bez jakéhokoliv klacku v ručce, ale zato s bytostnou potřebou teplé náruče, plného prsu a laskavé péče. Děti se nerodí svobodné, ale velmi velmi závislé na péči pěstounů. Ti je dle svých schopností a zvyků vychovají ke svobodě či k otroctví (ať už má podobu jakékoliv závislosti). Tak jako jen gorilly narozené v pralese vychovají svá mláďata ke svobodnému životu v tlupě, která je schopna přežít a postarat se o další potomstvo, zatímco tytéž gorilly chované v zajetí si mnohdy s gorillím miminkem vůbec nemusejí vědět rady, a pokud díky rozumné péči ošetřovatelů náhodou ano, jejich výchova skončí u okraje výběhu.

Je příznačné pro naši současnost, že zcela ignoruje rodinu jako základní jednotku pro výchovu nové generace vhodně svobodných lidí, rodinu, která se ani v nejdemokratičtější společnosti nemůže řídit zcela demokratickými nebo dokonce liberálními principy, a přesto je nezastupitelná v jakkoliv organisované společnosti, která chce přežít.

Pokud se „vyspělé“ státy, ke kterým se snažíme prodrat, rozhodnou resignovat na výchovu vlastního dorostu a spolehnou se na imigraci z „primitivních“ zemí, pak by se neměly pokoušet tak vehementně vyvážet tam svůj způsob demokracie, lidských práv a liberální ekonomiky, nebo za pár let nebude odkud nové občany vůbec lákat. Nehledě na nejistotu, co s námi naši milí imigranti jednou udělají, až se stanou v naší parlamentní demokracii většinou.

Jak to vidíte z vašeho úhlu ?

sysel

Z historie víme, že naši prapředci žili...
Andulka, 16.9.2008 9:01

Z historie víme, že naši prapředci žili v souladu s přírodou a byli její součástí. Bohužel naše vyspělá společnost to neumí. Tak jako je den a noc, světlo a tma, láska a nenávist...klad a zápor, je lidstvo na této zemi. Tak se vyvíjí i společnost, ekonomika, politika...Pokud by se toto změnilo, domnívám se, že by to byl konec lidstva na této zemi. Od toho se odvíjí i vysvětlení některých pojmů, protože lidstvo se mění dobou, ale skutečný význam pojmů zůstává a je otázkou, který význam je správný.

Odp: Z historie víme, že naši prapředci žili...
Jimmy, 16.9.2008 10:39

Kdy v historii člověk žil v souladu přírodou ?

V pravěku, kdy člověk vyhubil mnohé velké savce ?

Ve starověku kdy odlesnil celé Řecko ?

Ve středověku kdy vypaloval lesy aby mohl založit nové vesnice a pole kolem nich ?

V novověku kdy např. v USA téměř vyhubil bizony během několika málo desetiletí ?

Kdy byla ta idylická doba souladu s přírodou a co si pod tím soužitím s přírodou vlastně představit ?

Člověk vždy používal tu nejlepší dostupnou technologii která mu byla dostupná a až někdy v 19. století začal zjišťovat, že někdy technologie přináší více škody než užitku a začal s tím něco dělat např. začal zakládal národní parky.

Odp: Z historie víme, že naši prapředci žili...
Deever, 16.9.2008 12:26

Viz Jimmy.

Důležitá poznámka: Lidstvo tu není proto, aby planetu uchovalo v hermetickém stavu, lidstvo ji má změnit. A mění. A změní.

Odp2: Z historie víme, že naši prapředci žili...
-ppp-, 17.9.2008 3:17

lidstvo je tu z úplně jiného důvodu

Odp3: Z historie víme, že naši prapředci žili...
Deever, 17.9.2008 17:43

jistěže změna planety není cílem existence lidstva. ale když už tu jednou jsme ... lidstvo jako takové má za cíl přežít. Vy snad víte o nějakém jiném?

Odp4: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Yardasan, 17.9.2008 18:00

Pokud to lidstvu planeta umožní... ;-) Zatím vidím, že sebedestrukce lidstva bude snazší. S pozdravem jK.

Odp5: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Deever, 18.9.2008 15:20

Planeta je systém a člověk je jeho součástí. Dá se říci, že nejinteligentnějším článkem (Stopařův průvodce po galaxii je fajn kniha, ale ...). To na nás závisí osud planety, ne na ní samotné. Jakou si ji uděláme, takovou ji máte. A mimochodem - lidstvo rozhodně není na cestě k sebezničení.

Tolik zjevná fakta - a ještě můj soukromý názor. Věřím v člověka, věřím, že současná vývojová linie živorodých inteligentních savců kteří jsou specializování na nespecializovanost je ta správná a že nevymřeme jako dinosauři.

Odp6: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Yardasan, 18.9.2008 18:23

Můj názor je ten, že právě na planetě závisí osud člověka. Stačí si uvědomit jak málo stačí k zániku celé livilizace. Člověk je jen prd a nezmůže nic. S pozdravem jK.

Odp7: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Deever, 18.9.2008 20:36

Civilizace jak ji známe možná - ale člověk jako druh a jeho potomci vždycky přežijí. Jsme dokonale univerzální. Mám rád katastrofické vize, ale jsou to jenom vize. Obávám se, zda příliš nepodléháte propagandě ekofašistů, drahý Yardasane.

Odp8: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Yardasan, 18.9.2008 20:46

Já jen nesdílím Váš názor o katastrofických vizích; mě přijde úplně normální, že člověk vyhyne a nevidím na tom nic katastrofického ;-) S pozdravem jK.

Odp8: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Juras, 19.9.2008 12:19

Lidstvo jednou vyhynout musí. To je nevyhnutelná nutnost. Někdo si myslí, že to může být jinak? To je zcela nemožné, je to naivní představa.

Odp9: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Deever, 20.9.2008 14:53

„Jednou“ ano. Čas taky jednou „skončí“.

Odp6: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
ivan, 18.9.2008 18:53

Myslím, že život není věc víry, ale uchování trvalého stavu 36,6 C. ;-) Taková jednoduchost, a tak složitá.

Odp7: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Deever, 18.9.2008 20:33

To máte samozřejmě pravdu, já nejsem věřící jako takový. Jen si prostě myslím, že jsme strujci vlastního osudu.

Odp8: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
ivan, 18.9.2008 21:12

S tou osudovostí je to tak, tak. Asi před 60 000 lety na Zemi žilo asi jenom dva tisíce lidí roztroušených v malých skupinách. Stačila malé epidemie, nebo paraziticé onemocnění a osud by se svými strůjci pěkně zamet. V životě mě kolikrát pomohla náhoda víc než plánované strategie. Plánovitost a Nahodilost jsou sestry.

Odp9: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
vlasta, 28.11.2008 11:29

Jen drobná poznámka,štěstí přeje připraveným.

Odp7: Z historie nic nevíme, jsou to jen domněnky...
Jimmy, 19.9.2008 10:02

Udržení vnitřní teploty člověka 36,6°C už pár tisíciletí zvládá lidstvo při venkovních teplotách od cca -30° do +50°C, a to vcelku nezávisle na náboženství a technické úrovni, takže z pohledu lidstva tento úkol není žádný problém.

Vezměme si příklad z dinosaurů :-)
andy, 19.9.2008 20:46

„že nevymřeme jako dinosauři“

Tuhle frázi opravdu neberu, Deevre. Dinosauři byli mnohem životaschopnější, než je člověk. Žili tu desítky milionu let, zatímco člověk pár tisíc a už byl někoilikrát na pokraji vyhynutí. Je pošetilé věřit, že se nám podaří mít jen zlomek jejich významu na zemi. Dinosauři to kolem sebe nevyžrali, ale zničil je důsledek pádu asteroidu; v důsledku takových událostí přežívají primitivnější, méně specializované organismy.

Odp4: Z historie víme, že naši prapředci žili...
Janacz, 7.11.2008 15:24

třeba by chtěla přežít i zvířata.

Odp2: Z historie víme, že naši prapředci žili...
Janacz, 7.11.2008 15:23

Nejspíše ji později zničí.

Velmi pěkně napsáno, zaujalo. Iv.
ivan, 18.9.2008 18:54

Velmi pěkně napsáno, zaujalo. Iv.

Z historie víme, že naši prapředci žili...
Neuvedeno, 10.2.2010 16:18

Řekl bych, že naši předci žili vždycky především v tlupách. V tlupách měli možnost výchovy dětí a měli i určitý stupeň hierarchie. Rodina se vytvořila až mnohem později, více méně pod vlivem církve, když se uzákonilo, že musí být dodrženo množství manželek, které církev požadovala. Tedy jedna, nebo dvě, nebo tři. Různě podle různých církví. Je tedy rodina taková umělá věc, která se při oslabení církve ve státě může snadno rozpadnout zpátky na tlupu. Tlupa je svazek lidí z jednoho rodu. Tedy jsou v ní i strýcové, tety a prarodiče atp. Ovšem i tlupy se musely rozpadat, když lidí v tlupě bylo více a nevešli se do jednoho obydlí, či ohrady, tak se vytvořili z tlupy dvě. Také záleželo na dominantních postavách. Myslím, že byly i ženské rodové tlupy. Dnes v době mobilů, bych řekl, že se tento stav rodového žití stále více rozvíjí. Příbuzní o sobě stále více vědí a stýkají se. Pravděpodobně při nebezpečí velké nezaměstnanosti budou mít tyto rodové svazky stále větší význam, protože si tito lidé budou pomáhat daleko snáž především, když od státu bude podpora v nezaměstnanosti stále menší. Při velké zadluženosti státu je malá podpora v nezaměstnanosti pravděpodobný výhled chování státu. Tímto ¨tlupovým způsobem v podstatě dnes přežívají v některých případech Romové. Přežívají tak i v případě přestěhování do Anglie, či Kanady a jiných států. Je to lidský pud přežití rodu i když stát nepřispívá, nebo přispívá jen málo. Tímto způsobem mohou žít i určití příživníci v rodové pospolitosti, jenže když je nejhůř, tak většinou rod je nenechá umřít.
Rodina je s trpělivostí s nezaměstnaným na tom mnohem hůře. V případě, že je některý člen nezaměstnaný, tak se velice snadno objeví, že druhý člen není ochoten držet s nezaměstnaným basu. Prostě se s ním rozvede. Objevuje se zde skutečnost, že obá jsou si leckdy cizí svými zvyklostmi a návyky a objevuje se též, že láska je někdy dosti nesouměrná. Miluje leckdy po delší době manželství už jen jeden a druhý je v manželství už třeba jen ze zvyku, nebo z ohledu vůči dětem.

Byla zde zmínka o migrantech, tak...
Neuvedeno, 17.9.2015 23:16

Byla zde zmínka o migrantech, tak pokračuji o nich.
Migranti se Česku vyhýbají proto, že jsou v Německu minimální platy tak velké, jako v Česku maximální.
Taky bych šel tam, kde dávají víc.
Až zavřou hranice v Německu, tak přijdou rádi i do Česka.
Jenže, aby si Němci vybrali ty, kteří se jim hodí do krámu a nám dali pak zbytek, to je tedy nefér.
Takže to tak zvané přerozdělování si mohou strčit za klobouk.
Migranti, kteří budou už starší, tak se češtinu nenaučí, aby v ní mohli vydělávat. Leda tak, kdyby pracovali někde na páse. Nebo nějakou práci, kde se nemusí mluvit, nebo tam, kde už nějaké zkušenosti dotyčný má, tak tam se uživí.
Jinak zůstanou v nezaměstnanosti.
Počet nezaměstnaných tedy stoupne. Tím vznikne také skupina trvale chudá a z chudoby se člověk těžko dostává.
Jde tedy o problém. Babo raď. Jenže v Syrii se bojuje, v Iráku také a v mnoha dalších zemích. Nejhorší je na tom to, že jakmile se tito lidi proškolí, tak utečou do jiné země, kde se bude platit víc. Protože čestina je menšinový jazyk a ten plat -jedna třetina německého. Takže budeme je jen učit, učit a učit a to jsou jen samé náklady a výsledky žádné. Ono stačí, co Čechů odchází do ciziny a oprávněně.
Vyhlídky žádné nemáme. Českou národní banku zřejmě ovládá cizina a cena koruny se nezmění i když by mohla, aby se Česko stalo atraktivnější.

Odp: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
Vlastimil Čech, 18.9.2015 11:28

V.Č. s Vámi souhlasí.
K těm vetřelcům bych řekl za sebe:
1- Proč se všichni začali tlačit do Evropy najednou? Válka v Arabských zemích a v Afghanistanu je už pár let, v Habeši, Eritrei, Somálsku přece válka není. A jejich tlupy se zvednou najednou, jako na povel a táhnou do Evropy... To bude ono, NA POVEL... ale čí? A co tím jejich velitel sleduje?
2- Řekněme, že mladí Arabové utíkají do emigrace masově před válečným strádáním. Jsou takovými nechutnými zbabělci, že nechají své příbuzné doma a hledí sobecky zachránit svou vlastní kůži, bez ohledu na ostatní? Kdyby se do emigrace vypravily statisíce mladých Rusů, aby se vyhnuly boji za svou vlast, za své radiny, když bylo Rusko v jedenačtyřicátem napadeno! Kdyby se ti Arabové s takovým nasazením a zápalem, s jakým ničí ochranný plot na maďarských hranicích, pustili ti mladíci do nepřátel, kteří napadli jejich zem, pak by byl ISIL dávno poražen.
3- Pokud se podíváte na hordy vetřelců, tak jak je ukazují ve sdělovadlech, je patrné, že naprosot převažují mladí muži. Naopak, když narazí tlupa vetřelců na odpor, nasazují do první linie nezletilce a těch pár žen, které ssebou vedou. O čem to svědčí?

Odp2: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
ivana Kozárová, 18.9.2015 19:30

A ještě ty děti,co byly přehozeny přes plot,to svědčí o pravém charakteru těchto lidí,,,

Odp3: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
Vlastimil Čech, 20.9.2015 13:01

Víte, ti Arabští mlamojové (mlamoj=mlamoderní junák)to je zvláštní sorta.
Co udělá člověk, který zpozoruje oheň v plném kině?
No, někteří vykřiknou „hoří!“ a vrhnou se ke dveřím.
Někteří se v tichosti vytratí, aby se nedostali do tlačenice.
No, a někteří prostě uhasí ten oheň.
Ke které sortě byste přiřadila arabské mlamoje?
A jak se jim vůbec bude v Evropě korektálně říkat?
Když je Čech v Americe Čechoameričan, Afričan v Americe Afroameričan, Žid je Židoameričan, co budou Arabové v Evropě? Arabové jsou už teď Afroasiaté. Takže budou čím?
Jak je korektálně nazvat?

Odp3: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
Vlastimil Čech, 20.9.2015 16:49

V Dunaji a z Rýna se přijde napít
velký Velbloud
, který se nebude kát.
Ti od Rhony se chvějí, ti od Loiry ještě víc
a blízko Alp je kohout zničí
.
Tohle napsal v proroctví ten věštec Nostradamus...
Co vy na to?

Odp4: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
ivana Kozárová, 20.9.2015 22:42

.....po mnohých dnech přijdeš do země,kteráž se odvrátila od meče a shromážděna jest od národů mnohých... přitáhneš jako bouře,jako oblak,abys přikryl zemi,ty,i všickni houfové tvoji i národové mnozí s tebou... V ten den vstoupí řeči na srdce tvé a budeš mysleti myšlením nejhorším: a díš: vstoupím do zemí beze zdi a závor,přijdu k odpočívajícím a bydlejícím v bezpečí: všickni ti bydlejí v bezpečí,závor a bran nemají:abys rozebral kořisti a pobral loupeže,...Ezekiel 38, 9-12

Odp5: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
Vlastimil Čech, 21.9.2015 8:42

a kruci.... :-(

A týkalo se to musulmanů?
A jaký je konec pověsti?

Odp6: Byla zde zmínka o migrantech, tak...
ivana Kozárová, 21.9.2015 20:04

mírní budou vlastnit zemi:-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.